Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel.

Praktische afspraken:

 
Praktische afspraken ten behoeve van het leven en werken van de gefedereerde PKN-ge-meente te Twijzel.
Versie september 2021.

BESTUURLIJKE ZAKEN
De plaatselijke gemeentes van de PKN in Twijzel hebben twee afzonderlijke kerkenraden.
Minimaal tweemaal per jaar is er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering, in ieder geval in september en februari. In september wordt de vergadering gehouden in het lokaal bij de Gereformeerde kerk en voorgezeten door iemand uit de  kerkenraad  van De Oerdracht met een notulist van de Petruskerk. Bij de vergadering in februari wordt de vergadering gehouden in het  lokaal van de de  Petruskerk met een voorzitter van de Petruskerk en een notulist van De Oerdracht. 
De scriba van de ontvangende kerk stelt in overleg met de scriba van de bezoekende kerk de agenda op, samen zorgen zij voor de verspreiding van agenda en bijlagen.

 
EREDIENSTEN
Bij alle gezamenlijke diensten speelt zo mogelijk een organist van de ontvangende kerk. Bij problemen met het vinden van een organist wordt geprobeerd in gezamenlijk overleg enige vorm van muzikale begeleiding te vinden.

Bij een voorganger namens de De Oerdracht is er een ouderling van dienst van de Petruskerk, bij een voorganger namens de  Petruskerk is er een de ouderling van dienst van De Oerdracht.
Hij/zij voert de volgende taken uit:
Het consistoriegebed, ´s morgens voor de dienst.
De afkondigingen, soms “Onze hulp” en drempelgebed (voor de dienst afspreken met de pre-dikant).
´Hand geven` aan de voorganger.
 
De volgende SOW-diensten zijn vastgelegd, in volgorde van het kerkelijk jaar:

 
Kerstnachtdienst om 20.30 uur of indien mogelijk op een later tijdstip.

De Kerstnachtdienst vindt plaats in de  Petruskerk.  
De voorgangers wisselen, even jaren een  voorganger van De Oerdracht, de oneven jaren een voorganger van de  Petruskerk. Zo mogelijk is er bij de Kerstnachtdienst "iets extra’s" aanwezig, bijvoorbeeld in de vorm van een muziek- of zanggroepje. In de februari vergadering van de SOW-kerkenraad wordt dit punt aan de orde gesteld en wordt daarop actie ondernomen.
 
Oudejaarsdienst om 19.30 uur:

De oudejaarsdienst vindt plaats in De Oerdracht . De voorgangers wisselen, even jaren  een voorganger de  Petruskerk, de oneven jaren een voorganger van De Oerdracht.
 
Eerste zondag van februari om 9.30 uur.

In de  Oerdracht, het is een speciale dienst, verzorgd door de Kerk In Aktie commissie. De voorgangers wisselen: de even jaren een voorganger van De Oerdracht  de oneven jaren een voorganger van de de  Petruskerk.
 
De eerste zondag van de Veertigdagentijd om  9.30 uur.

Ochtenddienst in de Oerdracht, start van het project voor de 40-dagentijd.
De voorgangers wisselen: even jaren een voorganger van de  Petruskerk, de oneven jaren een voorganger van De Oerdracht  als regel een eigen predikant.
  
Jeugddiensten
In het voorjaar en in het najaar wordt een jeugddienst gehouden in De  Oerdracht, beide kerken zijn daarbij officieel ambtelijk vertegenwoordigd.

De jeugdouderling is dan de dienstdoend ouderling. Deze diensten beginnen om 9.30 uur. De data voor de jeugddiensten worden vastgesteld op de SOW-kerkenraadsvergadering in februari van het jaar daarvoor (voor in preekrooster).

School- en gezinsdienst.
De datum hiervoor wordt vastgesteld op de SOW kerkenraadsvergadering van februari in het jaar daarvoor (voor preekrooster).

Simke Boskjedienst.
Deze dienst vindt plaats op de laatste zondag in mei. Is dit de pinksterzondag dan wordt het een week later. De Oerdracht  regelt de muzikale begeleiding, de  Petruskerk de geluids-installatie.
 
Paascyclus.
Witte donderdag: 19.15 uur dienst van Schrift en Tafel.

Goede Vrijdag:     19.15 uur dienst.
Stille zaterdag:     20.15 uur Paaswake.
Eerste paasdag:    09.30 uur dienst.

De verdeling van de diensten over de kerkgebouwen is als volgt: de diensten van donderdag, vrijdag en zaterdag  in de  Petruskerk en de dienst op eerste paasdag in De Oerdracht.
Tijdens de paascyclus wisselen de voorgangers.

Zomervakantie
Zeven gezamenlijk diensten.

De aanvangstijden van de diensten worden vastgesteld in onderling overleg, eventueel ook met Kootstertille.
De voorgangers wisselen: de eerste, derde en vijfde zondag een voorganger van de Petruskerk de tweede, vierde en zesde een voorganger van De Oerdracht.
De zevende/laatste zondag: even jaren een voorganger van De Oerdracht, de oneven jaren een voorganger van de  Petruskerk (hierin kunnen verschuivingen plaatsvinden i.v.m. vakantie van de voorgangers) De kerk waar de dienst is verzorgt de vergoeding van de gast voorganger.
 
Startdienst winterwerk op de laatste zondag van september om 9.30 uur.

Een ochtenddienst in De Oerdracht  met een voorganger van de  Petruskerk, als regel de eigen predikant.

 
Gezamenlijk Avondmaal op de tweede zondag in november.

De even jaren in De Oerdracht  met een voorganger van de  Petruskerk, de oneven jaren in  de  Petruskerk met een  voorganger van de De Oerdracht .
 
Laatste zondag kerkelijk jaar.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in beide kerken de namen van de overledenen van het afgelopen jaar van beide gemeentes voorgelezen.
 
Jaarlijks wordt door beide gemeentes een preekrooster opgesteld met inachtneming van bovenstaande afspraken.


NB 1. In de ochtenddiensten wordt in principe het kerkelijk jaar gevolgd conform
         het dienstboek.
NB 2. Tijdens de 40-dagentijd kunnen vrijdagavondvespers gehouden worden
         (of andersoortige bijeenkomsten, zoals bijv. sobere maaltijden).
  
VORMING EN TOERUSTING

In ieder geval voor eind augustus vindt jaarlijks overleg plaats tussen de beide voorgangers, ev. aangevuld met anderen. Tijdens dit overleg worden afspraken gemaakt voor de vorming en toerusting in het komende winterseizoen, waarbij te denken valt aan leerhuis, bijbelkring, bijeenkomsten met jongvolwassenen en enkele avonden rond een thema. Hierbij is ook  Kootstertille betrokken.
De gegevens worden gepubliceerd in het kerknieuws en op de website.
  
DIACONAAT
De gezamenlijke diaconieën vergaderen tweemaal per jaar.

Rond Pasen wordt een middag georganiseerd voor ouderen, zie bijlage 3.
Jaarlijks worden door de diaconieën de collecteroosters naast elkaar gelegd om de collectes zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Bij gezamenlijk avondmaal worden er afspraken gemaakt over hoe we het avondmaal vieren, we doen dat zo veel mogelijk op een manier die gebruikelijk is in de kerk waar we het avondmaal vieren.
 
JEUGDWERK
Jeugdraad.
Er bestaat een groep gemeenteleden die zorgt voor de organisatie van verschillende aspecten van het jeugdwerk, dit is de jeugdraad. Voor de samenstelling van deze groep gelden de volgende aanbevelingen: beide kerken zijn goed vertegenwoordigd in de jeugdraad; voor een goede communicatie met de kerkenraden is het van belang dat er minimaal 1 kerkenraadslid (jeugddiaken/jeugdouderling) van beide kerken zitting heeft in de jeugdraad.

Er gelden de volgende (financiële) afspraken:
de Petruskerk betaalt jaarlijks een vast bedrag t.b.v. de kas van de jeugdraad, de bijdrage van  De Oerdracht  komt uit een aantal te houden collectes; De Oerdracht zorgt voor huis-vesting. Natje en droogje e.d. tijdens de verschillende activiteiten worden verzorgd door de jeugdleiding en betaald door de jeugdraad.
De gezamenlijke jeugdactiviteiten zijn: jeugdclubs: deze clubs (gewoonlijk twee groepen: groep 7 en 8 van de basisschool, 13 t/m 15 jarigen)  komen gewoonlijk één keer in de 14 dagen bij elkaar. De avonden zijn een combinatie van catechisatie en club.
 
Houden van jeugddiensten: twee keer per jaar.
Tienerkerk voor jeugd van 13 jaar en ouder.
 
Pastoraat
Beide predikanten nemen voor elkaar waar bij afwezigheid of ziekte.

 
FINANCIËLE ZAKEN.

Eenmaal per jaar is er een vergadering van beide colleges van kerkrentmeesters.
Collectes in gemeenschappelijke diensten worden verdeeld over de hervormde en  De Oer-dracht met als verdeelsleutel 1/3 (Petruskerk) : 2/3 (de Oerdracht).

 
KERK in ACTIE

Er is een gezamenlijke commissie Kerk In Aktie Twijzel.  
Er is een gezamenlijke bankrekening, hierop worden de collectes voor Zending en Evan-gelisatie gestort evenals contributies en giften voor die doelen.
De commissie zorgt voor het rondbrengen van een kerstgroet/paasgroet met daarop vermeld de kerkdiensten.
Jaarlijks stelt de commissie een begroting op en worden steunaanvragen beoordeeld. 

In het algemeen kan van bovenstaande afspraken worden afgeweken met beiderlei goed-vinden.
De afspraken kunnen elk jaar aangepast worden, daarbij geldt de volgende procedure.
Voorstellen voor aanpassingen worden ingediend en besproken op de gezamenlijke vergadering in februari. Naar aanleiding van de bespreking kunnen de voorstellen gewijzigd worden. De nieuwe, gewijzigde afspraken worden elke jaar vastgesteld in de septem-bervergadering van de gezamenlijke kerkenraad.


Bijlage 1:
Agenda gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen.
Twee keer per jaar, namelijk in februari en september.
De agenda bij deze vergaderingen ziet er in het algemeen als volgt uit:

Opening.  
Bezinningsgesprek.
Vaststelling agenda.

Verslag van de vorige vergadering.
Ingekomen stukken.
Mededelingen oa uit colleges en commissies.
Gezamenlijke diensten.
Wvttk.
Rondvraag.
Sluiting.


Er wordt naar gestreefd om de vergadering uiterlijk om 22.00 uur te beëindigen.
We nemen (ook) afscheid van aftredende ambtsdragers in een gezamenlijke kerkenraads-vergadering.
Jaarlijks wordt een uitje georganiseerd voor de leden van beide kerkenraden, eventueel aan-gevuld met andere kerkelijke vrijwilligers.


Bijlage 1A:
Aandachtspunten voor de vergadering in februari.
- Pasen: 40-dagentijd, Stille week, Paasmaaltijd voor ouderen.
- dienst Simke Boskje.
- dorpsfeest.
- school- en gezinsdienst.
- SoW-preekrooster volgend jaar, bijeenkomst preekvoorzieners van de
   kerken in Twijzel/Kootstertille.
- muziek bij de kerstnachtdienst.

- commissie startzondag.
- ledenbestand.
- Praktische afspraken bijwerken en vaststellen.
- uitstapje kerkenraad.

Bijlage 1B:
Aandachtspunten voor de vergadering in september.
- startzondag.
- winterwerk (programma in kerkblad/ en website).
- SoW-avondmaal.
- Kerstnachtdienst.
- afspraak namen voor laatste zondag kerkelijk jaar.
- ledenbestand.
- commissie 40-dagentijd.

Bijlage 2:
Draaiboekje voor diensten in het Simke Boskje.
De volgende afspraken zijn van kracht:
Rond februari/maart wordt toestemming gevraagd aan de secretaris van het Simke Kloostermanlien voor gebruik van de tuin op de betreffende zondag.
Rond februari/maart wordt een muziekkorps benaderd om te komen spelen op deze zondagen en wordt contact gelegd tussen predikant en de contactpersoon van het muziekkorps.
In principe legt het Simke Kloostermanlien contact met de beheerders van het Simke Kloostermanhuis; het is goed van te voren nog even te kijken of er contact is geweest.
De stoelen, collectezakken, kleine paaskaars en katheder komen uit De Oerdracht.
Mensen nemen zoveel mogelijk eigen stoelen mee.
De stoelen worden in het Simkjeboskje nog even schoongemaakt.
De Petrus kerk is verantwoordelijk voor de geluidsinstallatie (in overleg met de Oerdracht).
Tafels, koffie, thee, fris, koekjes enz. worden verzorgd vanuit  de  Petruskerk.
Twee vertegenwoordigers uit beide kerkenraden besluiten of de dienst door kan gaan in het Simke boskje. Zo niet dan is de dienst in De Oerdracht.

Bijlage 3:
Draaiboekje voor de middag voor ouderen.
De volgende regelingen zijn van kracht:
Er is een lijst met namen van potentiële deelnemers aanwezig.
Er is een boodschappenlijst aanwezig.
De middag bestaat uit koffie drinken, fris en/of een borrel drinken en een gezamenlijke broodmaaltijd.
De pastors verlenen hun medewerking d.m.v. opening, toespraak en sluiting.
De aanvang is om 17.00 uur in de bijgebouwen van De Oerdracht.
Het vervoer van personen vanuit bv. Haersma Hiem wordt geregeld.
Kosten worden naar evenredigheid verdeeld, meestal volgens de regel: 1/3 deel voor de  Petruskerk en 2/3 deel voor De Oerdracht.

Bijlage 4:
Praktische hulp voor de jaarlijks SOW viering van de Stille Week en Pasen.
Versie 2014.


De liturgie wordt samengesteld door/of o.l.v. de voorgangers.

Witte Donderdag.
Een dienst van Schrift en tafel. Er worden gemeenteleden gevraagd voor de lezingen.
De dienst wordt besloten met een ‘leeg maken’ van het liturgisch centrum (bloemschikking, Avondmaalsschalen en bekers, e.d.).
Doorgaans wordt het Avondmaal staande in de kring gevierd. In plaats van brood kunnen ook matzes worden gebruikt.
Er is een collecte in de dienst.

Goede Vrijdag.
Eenvoudige structuur in de dienst: a)lezing lijdensverhaal b) voorbeden voor wie lijden.
Aan het lijdensverhaal kunnen andere lezingen vooraf gaan en vóór of na de voorbeden kan er een kruismeditatie zijn (zie dienstboek).

Er worden gemeenteleden gevraagd voor de lezingen.
Tijdens de lezing wordt de Paaskaars gedoofd. Bij het einde van het lijdensverhaal worden de verlichting in de kerk gedoofd/verminderd.
Er is geen collecte. We verlaten de kerk in stilte.

Stille zaterdag.
De nieuwe Paaskaars wordt buiten de kerkzaal klaargezet.
Het is een dienst van a)lezingen b) doop(gedachtenis) en c) gebeden (Paaswake).
Er worden gemeenteleden gevraagd voor de lezingen.
Voor aanvang van de dienst is het (half)donker in de kerk.
Kleine kaarsen (met druipkarton) worden uitgedeeld aan de gemeenteleden.
In het begin van de dienst wordt de nieuwe paaskaars binnengedragen door een 'diaken'.
De gemeenteleden krijgen vuur voor hun kaars en geven het door.
Als de kaarsen branden, worden de lampen ontstoken.
De bloemschikking word binnengebracht en voor in de kerk geplaatst.
De witte antependia worden opgehangen. Tevens kan ook de klok geluid worden.

In geval van een doop moeten de nodige voorbereidingen zijn getroffen.
Er is geen collecte.
Aan het einde van de dienst kunnen de kaarsen weer aangestoken worden zodat ieder met het licht van Pasen naar buiten gaat. Er kan ook voor gekozen worden om op dit moment de klok te luiden.

Paaszondag.
Dit is een 'gewone' dienst met speciale aandacht voor de kinderen (afsluiting 40 dagen-project).

Voor de dienst krijgen de gemeenteleden een bloem (narcis) uitgedeeld. Tijdens de viering worden de bloemen in vazen bij de bloemschikking geplaatst.
In deze dienst is wel een collecte.

Bijlage 5:
Handleiding voor de gezamenlijke dienst van het Heilig Avondmaal in De Oerdracht.
Alle aanwezige ouderlingen en diakenen zitten.
Na de preek/zang/collecte nodigt de predikant ons uit om voor in de kerk rondom de avondmaalstafel te gaan zitten.
De predikant zit in het midden, aan weerszijden van de predikant zitten de ouderlingen. (dienstdoende ouderling zit li. van de predikant, want mocht er iets misgaan dan kan hij/zij de predikant daar op attenderen) Aan de buitenste zijden zitten de diakenen.
De predikant breekt het brood. Geeft het brood (staat op 4 borden) aan de diakenen:
-Li-zijdig doet de linkerkant kerk gemeenteleden + kinderen.

-Re-zijdig doet de rechterkant kerk gemeenteleden + kinderen.
Nadien plaatst men het brood weer op tafel. Als iedere diakenen weer zit deelt de predikant het brood uit aan de kerkenraadsleden.
Op het sein van de predikant doen wij tegelijk zowel kerkenraad als gemeenteleden het brood in de mond.
Vervolgens schenkt de predikant de wijn in de beker, geeft de beker ( 4 bekers) aan de diakenen. Idem zoals ronddelen brood:
- Li-zijdig doet li.kant kerk gemeenteleden met uitzondering van de kinderen!
-Re-zijdig doet re.kant kerk gemeenteleden met uitzondering van  de kinderen!
De predikant schenkt voor de kinderen druivensap, dit wordt in door de jeugdouderling aan de aanwezige jeugd rond gedeeld, ( bij afwezigheid één van de andere aanwezige kerken-raadsleden ).
Halverwege het ronddelen van de wijn laat men de beker vullen door de predikant (dit omdat het moeilijk drinkt als de beker minder dan de helft nog gevuld is).
Nadien plaatst men de beker terug op de tafel. Als iedere diakenen weer zit reikt de predikant de kerkenraad de beker aan om hier uit te drinken.
Wij sluiten de dienst rondom de tafel met het slotlied en de zegen.

Bijlage 6:
Handreiking voor de SOW-viering van het Avondmaal in de  Petruskerk.
Alleen kerkenraadsleden die dienst hebben, zitten vooraan.
Na de preek en het lied loopt 1 diaken de collecte.
De gemeente wordt uitgenodigd om in een kring te komen staan.
2 diakenen delen brood en wijn rond in de kring.
Tijdens de voorbereiding breekt de predikant het brood. De schaal wordt voor in de kerk neergezet. De 2 bekers met wijn en 1 met druivensap staan op de avondmaalstafel.
Op tijd bijvullen, bijna lege bekers drinken erg moeilijk.

Na de viering wordt de dienst afgesloten.
terug