Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel

Orde van dienst

op de 'Wezenzondag', zondag 21 mei 2023..

Vóór de dienst:    Afbeelding 1: ‘Wezenzondag’ mozaïek in Lourdes.

Zingen vóór de dienst: Gezang 971: 1 en 3.
1- Zingt een nieuw lied voor God de Here / en weest van harte zeer verblijd.
     God wil alhier met ons verkeren,  hier wordt een huis voor Hem bereid.
     Hij heeft de hand / en het verstand / gezegend voor het werk, / de bouw van Christus' kerk.

3- De Heil’ge Geest geeft taal en teken. / Christus deelt al zijn gaven uit.
     De Vader zelf wil tot ons spreken / en elk verstaat wat het beduidt.
     Wees ons nabij / en maak ons vrij / in dit uw heiligdom. / Kom, Here Jezus, kom!
Mededelingen.

VOORBEREIDING
Zingen: Psalm 27: 4 en 7   Klein Gloria.
4- Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, / zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
     Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden / die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht".
     Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! / Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
     Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, / ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

7- O als ik niet met opgeheven hoofde / zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
     O als ik van zijn goedheid niet geloofde,  dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
     Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! / Hij is getrouw, de bron van alle goed!
     Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, / wacht op den Heer en houd u onversaagd.
+
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer, / en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
Stil gebed
            Bemoediging naar Psalm 124: 8:
Onze hulp is de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
            Groet naar filemon: 3:
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Amen.

            Drempelgebed        
            Woord van vergeving: Johannes 3: 16:
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
            Zingen:  Psalm 25: 2.
2- Here, maak mij uwe wegen / door uw Woord en Geest bekend;
     leer mij, hoe die zijn gelegen / en waarheen G'uw treden wendt;
     leid mij in uw rechte leer, / laat mij trouw uw wet betrachten,
     want Gij zijt mijn heil o Heer, / 'k blijf U al den dag verwachten.

            Leefregel: I Johannes 3: 16 – 18:
Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
 
Afbeelding 2 ‘Agapè’ van José Ishmael Fernandez Los Angele:

en Afbeelding 3:     Detail van ‘Agapè’.

Zingen:  Psalm 25: 6
6- Wie heeft lust de Heer te vrezen, / 't allerhoogst en eeuwig goed?
     God zal zelf zijn leidsman wezen, / leren hoe hij wandlen moet.
     Wie het heil van Hem verwacht / zal het ongestoord verwerven,
     en zijn zalig nageslacht / zal 't gezegend aardrijk erven.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de hulp van de Heilige Geest.

Lezen: II koningen 2 : 1 – 15.     Afbeelding 4: ‘Elisa’ St Burkardikirche in Würzburg.
De tijd was niet ver meer dat de HEER Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken, maar Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar Betel ga.’ Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen op weg naar Betel.
De profeten uit Betel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het, ‘antwoordde hij. ‘Zegt u maar niets.’
Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, Elisa, de HEER wil dat ik naar Jericho ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen naar Jericho. De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het, ‘antwoordde Elisa. ‘Zegt u maar niets.’
Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar de Jordaan ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen verder. Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd bleven op een afstand staan kijken.
Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’ ‘Je vraagt iets heel moeilijks, ‘zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’
En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren.
Hij raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: ‘Waar is de HEER, de God van Elia?’ Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken.
De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar: ‘De geest van Elia is op Elisa neergedaald.’

 
Afbeelding 5: ‘Elia en Elisa’ in het plafond van de Grote Kerk te Naarden.

Zingen: gezang 655 : 1, 2 en 5
1- Zingt voor de Heer een nieuw gezang!  Hij laaft u heel uw leven lang
     met water uit de harde steen. / Het is vol wondren om u heen.

2- Hij gaat u voor in wolk en vuur, / gunt aan uw leven rust en duur
     en geeft het zin en samenhang. / Zingt dan de heer een nieuw gezang!

5- Wij zullen naar zijn land geleid / doorleven tot in eeuwigheid
     en zingen bij zijn wederkeer / een nieuw gezang voor God de Heer.

 
Afbeelding 6: ‘Hemelvaart’ van Rembrandt 1636.

Lezen: Handelingen 1: 6 – 14.
De discipelen vroegen Jezus: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over
Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in Zijn macht
heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.
Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen.
Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er op-
eens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomenals jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’
Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij
de stad, op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het
bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en To-
mas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de
zoon van Jakobus. Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen
en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.
Zingen: Gezang 235: 1 en 2 (Liedboek voor de Kerken).
1- In bidden en in smeken, / maak onze harten één.
     Wij hunk’ren naar een teken, / o, laat ons niet alleen.
     De Heiland is getreden / aan 's Vaders rechter hand:
     wij wachten hier beneden / de gaven van zijn hand.

2- Wijd open staan de deuren, / nu is de toegang vrij.
     Voor wie verweesd hier treuren / is Jezus' hulp nabij.
     Al dreigen nog gevaren, / al wacht ons kruis en strijd,
     de Geest zal ons bewaren, / de Geest, die troost en leidt.
 
Afbeelding 7: ‘Elia en Elisa’ Michael D. O’brien   +   Afbeelding 1Wezenzondag’ mozaïek.

Verkondiging n.a.v. II koningen 2: 9b  erna Afbeelding 8: ‘Pinksteren’ van br Sylvain in Taizé.

Zingen: Gezang 663: 1 en 2.
1- Al heeft Hij ons verlaten, / Hij laat ons nooit alleen.
     Wat wij in Hem bezaten / is altijd om ons heen
     als zonlicht om de bloemen / een moeder om haar kind.
     Teveel om op te noemen / zijn wij door Hem bemind.

2- Al is Hij opgenomen, / houd in herinnering,
     dat Hij terug zal komen, / zoals Hij van ons ging.
     Wij leven van vertrouwen, / dat wij zijn majesteit
     van oog tot oog aanschouwen / in alle eeuwigheid. 

DIENST VAN DE OFFERANDEN
            Gebeden, Lofverheffing, Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader

            Collecten
Zingen: Lied 99: 1 en 3 uit: ‘Poëzie om te zingen’ (Wijs Psalm 68)
1- Juich, aarde en hemel, jubel 't uit! / Verkondig met een vol geluid
     Gods wonderbare daden / aan Jezus' jongren, die verward
     elk in zijn twijfel en zijn smart, / maar één van hart Hem baden:
     "O kom, zend ons de Trooster, Heer!" / Toen voer de Heilge Geest terneer,
     een vuur, een machtig waaien, / en hoofd voor hoofd kwam 't hun nabij,
     en Hem lofzingend stonden zij / voor God in lichter laaie.

3- O God, geef dat die zaal'ge wind / des Geestes nu ook ons hier vindt
     en dat hij weg mag vagen / wat in ons huis en hart onrein,
     
wat in ons zondig is en klein, / opdat wij U behagen.
     Maak ons uw nieuwe creatuur, / herschep, hervorm onze natuur,
     al zou zij 't anders wensen. / Geef ons een tong van vuur, dat zij
     U prijze en uw waarheid vrij / belijde voor de mensen.

 
Afbeelding 9:  'Biddend bijeen', Gevel van een kerkgebouw in Wenen.

Zegen naar Numeri 6: 24 - 26:
Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van Zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u Zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
            Zingen: 'Amen … ‘.

______________________________________________________________

KLIK HIER voor de orde van (Hemelvaart18 mei.

KLIK HIER voor de orde van 14 mei.

KLIK HIER voor de orde van 7 mei.

KLIK HIER voor de orde van  30 april.
terug