PKN
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
Kerknieuws oktober 2020 Kerknieuws oktober 2020
KERKNIEUWS TWEEKARSPELEN
TWIJZEL en KOOTSTERTILLE


OKTOBER 2020   11e jaargang       NUMMER 10

Petruskerk               De Oerdracht      Benedictuskerk     Kerkelijk Centr.
 Twijzel                      Twijzel                              Kootstertille

Bereikbaarheid predikant:
Ds. Jan Glas

Telefonische bereikbaarheid: 0512 – 330880; tussen 9.00 en 9.30 uur bijna altijd aanwezig, of aan het eind van de middag.
Aarzel niet om het antwoordapparaat in te spreken, dan zoekt hij contact met u. Ook per email bereikbaar: glas0222@planet.nl.
Donderdag is zijn vaste vrije dag.
Kerkelijk Werker:
Gerda Bekius,  tel.: 0512-510593,
email: g.e.bekius@gmail.com
Jeugdwerker
Gerlof Wiersma, tel. 06-52693619    gerlof@royalmission.nl

Predikant Petruskerk Twijzel:
Ds. Gert Wijnstok
Telefonische bereikbaarheid: 06 10459883.
Email: gertwijnstok@gmail.com

Websites: http://twijzel.protestantsekerk.net
          Kootstertille: www.pgkootstertille.nl

Inleveradressen kopij:
Twijzel:            S. Boersma,
                        W. Jongsma,

Kootstertille:   T. Nicolai,

Email kopij: tineke.nicolai@planet.nl 
INLEVEREN KOPIJ T/M:               28 OKTOBER 2020
MEDITATIE      MEDITATIE         MEDITATIE       MEDITATIE

Kooi op zoek naar vogel

Onlangs stelden liberale theologen een lijst samen van boeken die hun vakgenoten gelezen moeten hebben. Onder de tien must reads nog niet de trilogie ‘Alle dingen nieuw’ van Erik Borgman, waarvan dit jaar pas het eerste deel is verschenen. Dat heb ik deze zomer al wel met rooie oortjes gelezen.

Kafka
Erik Borgman is lekendominicaan en hoogleraar Publieke Theologie aan Tilburg University en had in 2012 de eer om tot Theoloog des vaderlands te worden uitgeroepen. In zijn denken is hij in gesprek met een brede waaier aan andere denkers en wetenschappers, kunstenaars en mystici uit heden en verleden. Dat brengt hem tot originele zegswijzen, waarvan ik er vorige maand al één schreef: God zijn gang laten gaan. En ook een raadselachtige zin van Franz Kafka (1889-1924) is het noteren waard: ‘Ein Käfig ging ein Vogel suchen’, een kooi ging op zoek naar een vogel.

Vliegen als een vogel
Tijdens een brainstorm voor een nieuw beleidsplan voor een koepel van basisscholen trof mij eens het verschil tussen een vlieger en een vogel, dat ter inleiding werd gepresenteerd. Allebei gaan de lucht in, maar terwijl de vogel de vleugels vrij kan uitslaan, zijn voor de vlieger de handen van het kind of de volwassene bepalend, die op deze wijze hun spel met de wind spelen. Het beleidsplan dat voor ogen stond was kinderen als vogels te leren vliegen.

Hoe wezenlijk dit zelf leren vliegen is en dit ook daadwerkelijk zelf kunnen gaan doen, hoeft geen betoog. Alle vormen van onderdrukking en vrijheidsberoving tasten het wezen van menszijn diep ingrijpend aan.
Maar dit vliegen als een vogel is niet hetzelfde als het hedendaagse beeld van mensen die geloven dat zij zelf zin aan hun leven moeten en mogen geven. En anders confronteert de coronacrisis in onze dagen dit vrijheidsgeloof wel op harde wijze met het feit dat we kennelijk niet op alle dingen grip hebben.

Laat je vangen     
Om dat laatste met nog een vogelbeeld te schrijven: voor dit virus zijn wij vogelvrij. Terwijl voor Erik Borgman juist je laten vangen door de kooi, vrijheid vinden betekent.

Met de Amerikaanse dichter en poëziecriticus Christian Wiman, in ons land bekend geworden door zijn door Willem Jan Otten vertaalde boek ‘Mijn heldere afgrond’, stelt Borgman dat het daarin uiteindelijk niet om de kooi gaat, maar dat deze kooi wel nodig is. Zoals dit aan het begin van het Johannesevangelie wordt verteld van twee leerlingen van Johannes de Doper, die geraakt door wat deze doper over zijn dopeling Jezus zegt, achter hem aangaan en op uitnodiging van Jezus de hele verdere dag bij hem verblijf houden (Johannes 1:35-39). In deze kooi komen zij tot zichzelf en zo tot bloei!

Influencer
Met een eigentijds woord wordt Jezus voor dit tweetal hun influencer die hen leert onderscheiden tussen licht en duisternis, zin en onzin, leven en dood.

En Borgman ziet heel scherp dat de kooi zelf op zoek is naar de vogel. Niet om die te knechten, maar te binden aan de Levende. Een verademing in coronatijd!     
  
Ds. Gert Wijnstok      


 
KERKDIENSTEN       KERKDIENSTEN       KERKDIENSTEN

De diensten van Kootstertille vanaf 18 oktober (onder voorbehoud) kunnen in het Kerkelijk Centrum door u worden bijgewoond (opgave via Hiltsje de Boer); in de Benedictuskerk is het nog via Kerkdienstgemist.
Zie de website en nieuwsbrief voor de actuele informatie.

Zondag 11 oktober
TWIJZEL     De Oerdracht       9.30 uur: ds. Borger, Surhuizum
                        Kindernevendienst:
                        Oppas: na overleg       
                        Collectes: 1.Kerkinactie Twijzel , 2. kerk

TWIJZEL     Petruskerk            9.30 uur: ds. G. Wijnstok
                              Collectes: 1. diaconie/KiA, 2. kerk

K’TILLE        Benedictuskerk    11.00 uur: ds. Borger
                              Koster: S. Roukema (0512-331799)
                        Organist: H. van der Meer

Zondag 18 oktober
TWIJZEL     De Oerdracht       9.30 uur: ds. J. Glas
                              Kindernevendienst:
                        Oppas: na overleg       
                        Collectes: 1.Werelddiaconaat , 2. kerk

TWIJZEL     Petruskerk            9.30 uur: ds. B. Nijendijk
Koffiedrinken         Collectes: 1. diaconie, 2. kerk

K’TILLE        Kerk. Centrum      11.00 uur: ds. J. Glas
o.v. themadienst                                            /G.Wiersma
                              Koster: A. Noordstra (0512-1633)

Zondag 25 oktober
TWIJZEL     De Oerdracht       9.30 uur: ds. G. Wijnstok
     SOW           
Jeugddienst      Collectes: 1. Jeugd , 2. kerken

K’TILLE                 Benedictuskerk  11.00 uur: dhr. S. Wybenga
                              Koster: T. Nicolai  (0512-331270)
                        Organist: F. Walstra

Zondag 1 november
TWIJZEL     De Oerdracht       9.30 uur: ds. G. wijnstok
 SOW, gez.          Kindernevendienst:
avondmaal        Oppas: na overleg       
                        Collectes: 1.Voedselbank , 2. kerken

vervolg 1 npovember
K’TILLE        Kerk. Centrum      11.00 uur: ds. J. Glas
H.A.                      Koster: B. Annema (0512-332309)
                        Organist: F. Walstra
                        Collectes: 1. diaconie, 2. kerk, 3. PKN Jop

Zondag 8 november
TWIJZEL     De Oerdracht       9.30 uur: pastor S. Wybenga
                              Kindernevendienst:
                        Oppas: na overleg       
                        Collectes: 1.KerkinActie Twijzel , 2. kerk

TWIJZEL     Petruskerk            9.30 uur: ds. A. Bakker
                              Collectes: 1. diaconie, 2. kerk

K’TILLE        Kerk. Centrum       11.00 uur: mw. G. Bekius
zendings-              Koster: T. Spinder (0511-445827)      
dienst                Organist: H. van der Meer
                        Collectes: 1. Zending, 2. kerk, 3. diaconie

 
BIJ DE DIENSTEN                     BIJ DE DIENSTEN

Bij de kerkdiensten
We schrijven iets voor bij de kerkdiensten, maar in deze onzekere tijden is het lastig omdat we niet zeker weten wat er uiteindelijk wel of niet kan, en waar precies de beperkingen liggen. Toch gaan we op weg, ook samen op de zondagmorgen waar we in ieder geval iets van ontmoeting en viering kunnen hebben. Sinds kort ook weer in Kootstertille. En omdat ons geloof niet bestaat uit wanhoop en angst, maar gebouwd is op hoop en op Gods toekomst kijken we vooruit en maken we zo goed en kwaad als dat gaat plannen voor de kerkdiensten. De eerste zondag waarin ik voorga in deze periode is op zondag 18 oktober. In Twijzel hopen we dat Nynke Marit gedoopt kan worden op deze zondag. Als dat lukt gaan we het hebben over de kinderen die welkom zijn bij Jezus. Het leesrooster geeft voor deze zondag een mooie tekst over het betalen van de belasting aan de keizer. Daar kun je nog even flink over nadenken.
Op 1 november ben ik dan weer in Kootstertille in een dienst met aandacht voor de dankdag voor gewas en arbeid. Nu we deze niet meer door de week vieren komt de aandacht voor dit aspect van ons geloof terug op de zondagmorgen voor of na de 1e woensdag van november.

Ds. Jan Glas


Uit de Petruskerk
 
  1. Dinsdag 22 september is Jantje Gietema-Prins gestorven in de leeftijd van 94 jaar. Jarenlang woonde zij in Twizel en was ze in vroegere jaren bekend van de kruidenierswinkel aan huis. De laatste twee jaar was zij aangewezen op de verzorging die zij kreeg in Bennema State te Hurdegaryp.

Op 24 augustus 1926 werd ze geboren in Exmorra en groeide daar op. Op school kon niet onopgemerkt blijven hoeveel zij in haar mars had. Maar de tijd sprak niet in haar voordeel en van verder leren was dan ook geen sprake. In terugblik op haar leven werd opgemerkt dat ze nooit echt uitbundig is geweest. En mogelijk vindt dat hierin oorzaak. Veelzeggend was in ieder geval dat ze, ondanks haar niet goed meer kunnen lezen, de krantenkoppen van haar krant ook in het zorgcentrum zorgvuldig aftuurde en de rouwadvertenties spelde. Haar belangstelling voor het nieuws en betrokkenheid op haar omgeving sprak boekdelen.

Samen met haar man Anne werd Jantje Gietema de ouders van Annie en Bart. Dat niet alleen de kleinkinderen uit hun beider gezinnen, maar ook alle oerbeppe-zeggers aanwezig waren tijdens de afscheidsdienst en de begrafenis op maandag 28 september was veelzeggend. We lazen Psalm 23: stel dat ik een schaap ben, dan is God mijn herder.
In de tweede helft van deze psalm klinkt het woord genade. Dat woord kan in (of door) christelijk, kerkelijk spreken wat zwaar overkomen. Terwijl het letterlijk een geinig woord is: het woord is namelijk afgeleid van het Hebreeuwse woord ‘chen’, dat je zowel in ‘gein’ als ‘genade’ kunt herkennen. Paulus schrijft hoe Jezus hem met dit woord lucht gaf, toen hij met grote moeiten in zijn leven worstelde: “Mijn genade is jou genoeg!” (2 Korintiërs 12:9). Het antwoord daarop staat bovenaan de rouwkaart geschreven: “Uw genade is mij genoeg”.

Dat dit ene woord genoeg is voor allen die haar hebben moeten loslaten om haar in het licht van Gods liefde te herinneren.
 
  1. Corona heeft ook in Twijzel een aantal mensen getroffen. Dat zorgt dichtbij voor onzekerheid, spanning, bezorgdheid en angst. En kan mensen opeens heel ziek maken. Of erger, het aantal gestorvenen is wereldwijd nauwelijks voorstelbaar.
De tweede golf noodzaakte al tot een aantal beperkingen. Ik hoop echt dat we onze kerkdiensten wel kunnen laten doorgaan. Deze maand staat als bijzonder op 25 oktober een jeugddienst in De Oerdracht op het programma. Samen met Riemer bekijk ik deze weken wat kan en hoe dit dan kan.
 
  1. Wat wel kon plaatsvinden was, met heerlijk weer erbij, de startochtend van het nieuwe seizoen. Na een korte startdienst was het goed toeven op het terrein bij de oude melkfabriek, waar alle ruimte was voor een levend ganzenbord. Voor Doarpskrantsje Twirre schrijf ik een impressie van deze start.
 
  1. In de week van dinsdag 13 tot en met maandag 19 oktober kom ik vanwege Herfstvakantie niet naar Twijzel. Daarvoor en daarna ben ik er vaak op donderdag, tweewekelijks ook al vanaf woensdagmiddag. Vaste prik: elke derde donderdag van de maand is er een meditatieve wandeling, waarvan de parkeerplaats bij de voetbalkantine het startpunt is. De eerstvolgende is (na 8 oktober, de bekende uitzondering op de regel) op 19 november om 10.00 uur.

Verder: wie, mogelijk juist in deze coronatijd, behoefte heeft aan een praatje of een gesprek, die weet mij te vinden: 0610459883.
Vriendelijke groet van Gert Wijnstok
Valentijnsdag 14 februari 2021

Valentijnsdag 14 februari valt in 2021 op zondag. Een mooie gelegenheid om dan in de kerkdienst het Bijbelse liefdesverhaal bij uitstek – Hooglied – te vertellen. En dit niet bij woorden alleen te laten, maar daarbij naar eigentijdse liefdesliedjes uit de populaire muziek te luisteren en er ook een paar  te zingen. Vergelijkbaar met de Top2000-diensten die de afgelopen jaren rond de jaarwisseling op veel plaatsen zijn ontstaan.

Reserveer daarom alvast de datum: zondag 14 februari 2021, 9.30 uur in De Oerdracht!

Om de playlist van deze dienst met elkaar samen te stellen, nodig ik u/jou uit om je eigen Top5 van liefdesliedjes naar mij te mailen: gertwijnstok@gmail.com.

Ds. Gert Wijnstok  

Bloemengroet
         30 aug.         dhr. H. Dalstra
          6 sept.         Hetty Combs
         13 sept.        Ankje Brinkman
         27 sept.        Renate van der Molen

Uit ‘De Oerdracht’ en de Protestante Gemeente van Kootstertille…
Qua ziekte en gezondheid lijkt het rustig in onze dorpen. In het vorige nummer noemde ik dat dhr. Wijma naar het ziekenhuis is geweest voor het hart, en de behandeling heeft een positief effect gehad. Wat vervelend was is dat hij daarna bij een fietstocht is gevallen, maar dat is gelukkig allemaal ook goed afgelopen.
We zoeken natuurlijk steeds meer de samenwerking op tussen beide dorpen, maar ook in breder verband als Ring Buwekleaster. Binnen het ringverband hebben we een grote schok te verwerken gehad toen op 5 september Ruurd Boonstra van Augustinusga overleed. Hij was een waardevol deelnemer in de bijeenkomsten van de ring en ook in het gezamenlijke beroepingswerk in het verband De Oerdracht, Kootstertille, Augustinusga, Drogeham en Harkema. Met originele invallen en gedachten wist hij ons op veel plekken te motiveren zodat we ook in deze processen samen onze wegen kunnen vinden.
Juist in deze dagen merken we dat we het geloofsgesprek erg missen. Dat kerkelijke ontmoetingen van belang zijn voor de geestelijke gezondheid is na de eerste golf erkend door de overheid en vele andere experts. En net als de theaters hebben wij de mogelijkheid om iets te organiseren. Dat kan in de kerkzaal van het Kerkelijk Centrum met inachtneming van de richtlijnen. Als we de ontmoeting iets korter houden dan we gewend zijn (bv. 10.00-11.30u) hoeven we ook niets te doen met koffie of thee en kan iedereen thuis vooraf en achteraf koffiedrinken. We beperken ons eerst tot de vrijdagmorgengroep, omdat dit de groep is waarin het gesprek over geloof en samenleving gecombineerd wordt. Juist in de coronatijd speelt dit een grote rol. De eerste datum is gepland in de week na de periode van de extra maatregelen die nu van kracht zijn. Daarbij blijft het natuurlijk afhankelijk van de actuele situatie of het wel/niet door kan gaan.
Een ander initiatief zult u ook vast ook in de pastorpraat van collega Gert Wijnstok terugvinden. In het vorige nummer heeft u kunnen lezen dat wij beide het boek ‘God en de pandemie’ van Tom Wright hebben gelezen. De thematiek is in de preken ook teruggekomen, maar we willen er ook een tweetal themabijeenkomsten over organiseren.

 
Gespreksgroepen en ontmoetingen

Vrijdagmorgengroep 10.00u: 23 oktober - Kootstertille
(we kijken op deze eerste keer hoe we verder gaan)

Twee avonden over Tom Wrights boek ‘God en de pandemie’
Op 4 en op 18 november – u hoort daar later meer over.

 
Tekstvak: Gespreksgroepen en ontmoetingen

Vrijdagmorgengroep 10.00u: 23 oktober - Kootstertille 
(we kijken op deze eerste keer hoe we verder gaan)

Twee avonden over Tom Wrights boek ‘God en de pandemie’
Op 4 en op 18 november – u hoort daar later meer over.


Ds. Jan Glas


Een beetje humor…
Er zijn dingen in domineesland die je pas ontdekt als je dominee wordt. Inmiddels is de wonderlijke wereld van het thuiswerken, wat dominees al eeuwen doen, door vele andere ook ontdekt. Aardig is het ook als je voor een enquête over arbeid en samenleving de tijd die je nodig hebt om op je werk te komen in moet vullen. De afstand naar het werk is twee meter en de reistijd ongeveer 3 sec.
Je hoort dat mensen het kantoor en de contacten met de collega’s missen, nu zijn dominees natuurlijk niet alleen maar thuis aan het werk. Er zijn ook kerkdiensten en andere ontmoetingen en bijeenkomsten. Maar toch speelt een groot gedeelte van het werk zich thuis af. Direct contact met de collega’s is niet dagelijks. Natuurlijk heb ik regelmatig contact met Gert en Gerda, maar meestal niet dagelijks en met de andere collega’s beperkt het zich vaak tot een keer of vier per jaar.
Een dominee is ook niet in loondienst, maar we hebben toch een soort van vakbond (de Bond van Nederlandse Predikanten) die met o.a. de Protestantse Kerk de afspraken maakt over wat er op financieel gebied geregeld moet worden. In het bondsblad staat iedere maand een actuele humoristische strip over de belevenissen van ‘dominee de Heer’. Deze keer ging hij over Bijbelteksten die door de corona-epidemie een nieuwe lading hebben gekregen:
Marcus 8 vs. 22: Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’
Psalm 139 vs. 5: Gij omgeeft mij van achter en van voren en Gij legt uw hand op mij.
Marcus 5 vs. 30: Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’
Johannes 20 vs. 17: Houdt me niet vast… (Raak me niet aan in de NBG ’51)
Met humor laat Margreet de Heer zien hoe een Bijbeltekst ineens van kleur kan veranderen door de situatie waarin je je bevindt. Dat gaat nu zo in de maatschappij, maar ook in het mensenleven werkt het zo. Een tekst die je nu niet zoveel zegt kan door dat wat je meemaakt ineens gaan spreken. We zouden vast nog andere Bijbelteksten kunnen noemen, maar de afsluiting van de striptekenares is de meest treffende Bijbeltekst als zij Prediker laat spreken:

Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten
en een tijd om te rooien.

Er is een tijd om te doden
en een tijd om te helen,
een tijd om af te breken
en een tijd om op te bouwen.

Er is een tijd om te huilen
en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen.

Er is een tijd om te ontvlammen
en een tijd om te verkillen,
een tijd om te omhelzen
en een tijd om af te weren.

Er is een tijd om te zoeken
en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren
en een tijd om weg te gooien.

Er is een tijd om te scheuren
en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken.

Er is een tijd om lief te hebben
en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog
en er is een tijd voor vrede.

*
Er is een tijd om (vul dat voor de coronatijd maar in)… en er komt een tijd om (wat na de coronatijd komt) – en dat komt echt!!

(Als je kennis wilt maken met Ds. de Heer, dat kan in het boek ‘Religie in beeld’ door Margreet de Heer)

Ds. Jan Glas

UIT DE OERDRACHT

Diaconie           
collectes :Opbrengst collectes Maart Juli Augustus
Kerk                      502,07
Mama Rose             230,56
Werelddiaconaat      34,90
Diaconie                 69,45
KIA Twijzel              41,31
Contactpersonen      161,70

Collectes September
Kerk                      191,05
Diaconie                 107,20
Vredeswerk             21,25

Opbrengst verjaardagsfonds in de maand  augustus €  200,00 waaronder een gift van 50 euro.
Voor alle gaven, groot en klein, hartelijke dank.


Aktie Voedselbank
Naast de financiële ondersteuning in de vorm van de collecte op 1 november, kunt u weer voedsel inleveren voor de Voedselbank Achtkarspelen op 25 okt en 1 november. Het gaat om houdbare voedingsmiddelen. De spullen kunnen voor de dienst worden ingeleverd in de Oerdracht en de Petruskerk.

Bij voorbaat dank,
De beide diaconieën 


Uit de kerkenraad:
Op 4 oktober is Tjeerd Wolters bevestigd als diaken en heeft Fokie Kloosterman afscheid genomen.
Fokie: heel erg bedankt voor je inzet en al het werk wat je gedaan hebt. En Tjeerd: bedankt dat je de taken wilt overnemen.
De eerst volgende kerkenraadsvergadering is 27 oktober.
 
Corona maatregelen.
Gelukkig mogen wij de kerk open houden en mogen wij nog steeds op anderhalve meter samen komen.
Vanzelfsprekend is het ieders eigen keuze om naar de kerk te komen, maar wij proberen dit veilig te doen en volgen steeds de maatregelen op die ons  worden aangereikt.
Begin  oktober is het advies vanuit de classis dat er niet meer gezongen mag worden, alleen met behulp van een koor(tje).
Wij hopen dat dit niet voor lange duur zal zijn maar wij zullen ons steeds houden aan de opgedragen maatregelen.

Wij hopen op uw begrip hiervoor en wensen u allen veel sterkte en gezondheid toe.
Een groet namens de kerkraad van de Oerdracht.

Verjaardagen
19 oktober mv B Marinus-Nicolai,
22 oktober: mv B Hamstra Sietzema,
11 november:  mv M Kamstra-v.d. Vaart,
Alvast van harte gefeliciteerd en voor uw nieuwe levensjaar Gods zegen toegewenst.
Kootstertille:

Pastoraat (ouderen)
Mevr. A.A. de Vries – van Rijs  is in de zomerperiode een paar keer in het ziekenhuis opgenomen geweest. Nu gaat zij twee keer in de week naar het MCL voor verdere behandeling. Het is voor haar en haar man een intensieve tijd. Vanuit de gemeente wensen we haar van harte beterschap toe en voor hen beiden: Kracht en vertrouwen.
Dhr. M. Witteveen  was eind augustus opgenomen in het MCL. Er zou een operatie plaatsvinden, maar het bleek medisch gezien niet verantwoord om de tumor te verwijderen. Hij is thuis, maar zijn situatie is ernstig.
Wij wensen Meint en Janny en hun (klein)kinderen veel sterkte en de nabijheid van God en mensen toe.
Laten we meeleven met allen in verdrietige en moeilijke omstandigheden. En hen steunen waar dat mogelijk is. Dat zij en wij allen behoed en bewaard mogen zijn in Gods bescherming.
‘Behoed en bewaar Gij ons, goede God
wees met ons in al het lijden,
Wees warmte en licht, een menslijk gezicht
nabij ons in donkere tijden’.
               Uit: Zangen van zoeken en zien, tekst: Alex van Ligten

Sinds 1 september is de Benedictustsjerke iedere dinsdagmorgen open van 10 – 12 uur. Het hek staat open, de deur is open. U mag zomaar naar binnen lopen.
Een aantal gemeenteleden hebben hier al gebruik van gemaakt. Het is fijn om elkaar hier te ontmoeten.
Nu het kouder wordt en de zon niet altijd meer aanwezig is om de kerk te verwarmen, is het verstandig om de overstap naar het Kerkelijk Centrum te maken.
Dat betekent dat u elke week vanaf dinsdag 13 oktober van harte welkom bent in het Kerkelijk Centrum.
Deze uitnodiging geldt voor jong en oud!

Open Kerk
Zomaar even het Kerkelijk Centrum binnen lopen…
Om een praatje te maken, om even rustig in de kerk te zitten, een kaarsje aan te steken of wat u maar wilt.
Dat kan! Iedere dinsdagochtend bent u van 10-12 uur van harte welkom.
Het is de bedoeling dat ik elke keer aanwezig ben.

Vanzelfsprekend houden we ons aan alle richtlijnen o.a. het ontsmetten van de handen en het houden van voldoende afstand tot elkaar.
Er zal geen koffie worden geschonken.
Dat zijn we zo niet gewend en we kijken uit naar de tijd dat alles weer ‘gewoon’ zal zijn.
Maar elkaar weer ontmoeten, zodat we ons weer meer met elkaar verbonden voelen en weten …we zijn er aan toe!
Ik kijk naar u uit.

Met een hartelijke groet,
Gerda Bekius

Bloemengroet
Dhr. H. Koops
Dhr. M. Witteveen
Mw. P. van der Bij- de Bruin
Fam. J. Veenstra-Storm
Mw. G. van der Meer-van der Veen

Verjaardagen 70+
12 oktober, mw. A. Stuive-Boonstra,
13 oktober, mw. A. de Vries-Oosterhoff,
16 oktober, mw. A. Krol- van der Kooi,
19 oktober, dhr. J. Steendam,
20 oktober, dhr. R. van der Velde,
25 oktober, mw. J. Bosma-Nicolai,
27 oktober, mw. J.H. Keidel-Klijnsma,
27 oktober, mw. T. Hartholt,
29 oktober, dhr. A. Kamminga,
29 oktober, dhr. J. Kok, Maria
30 oktober, dhr. R. Boersma,
31 oktober, mw. D.H.A. Gardenier- Klapwijk,
5 november, mw. T. Kuipers- de Haan,
6 november, mw. H. Boersma-Bron,

Als gemeente feliciteren wij u van harte en wensen u samen met uw familie een mooie dag toe.

 
 
 
Binnengekomen als voorkeurslid:
Dhr. Jan Schippers, Ieleane 16, Stiens

Binnengekomen:
Mw. Renske Hoekstra, vanuit Groningen,
Mw. Margriet Storm, vanuit Ferwert,

Verhuisd:
Mw. Gerdina van der Meer,

 
ALGEMEEN       ALGEMEEN       ALGEMEEN       ALGEMEEN

Nieuws uit kerk en theologie!
Opstanding in het eeuwige leven (2) – Jürgen Moltmann
(Over het sterven en ontwaken van een levende ziel)

De kern van ons geloof is het sterven en de opstanding van Jezus. En als we het over de opstanding van Jezus hebben gaat het niet alleen om zijn opstanding. Hij wordt in de Bijbel en in de geloofstraditie de ‘eersteling uit de doden’ genoemd, de eerste opgestane die door velen gevolgd zal worden. Het gaat niet alleen om Jezus maar om de hele mensheid. Wat in deze wereld ondenkbaar is wordt werkelijkheid in de nieuwe wereld van God. daarom wordt de opstanding vaak vergeleken met de schepping.
In de geloofsbelijdenis hebben we het dan over ‘nedergedaald ter helle’. Net zo goed als we niet veel weten over de hemel, weten we ook niet veel over de hel. Moltmann noemt de hel de diepe ervaring van de godverlatenheid die je kan overvallen. Christus komt ons in die hel tegemoet, ook hij daalt af in die hel en aan het kruis horen we zijn ervaring van grote godverlatenheid en dat is een troost. Christus afdaling in de hel geeft hoop op de plek waar alle hoop verdwenen is: de hoop op de opstanding van de doden.
Volgens Moltmann heeft de hel te maken met de zonde. Zonde is iets anders als het lijstje van overtredingen en dingen die wij in het leven verkeerd doen. Zonde is goddeloosheid en de goddeloosheid heeft godverlatenheid tot gevolg. Zonde is de afzondering van God en van het leven dat God ieder mens biedt. Zonde breekt met God en verstoort daarom de grond onder het menselijk bestaan. Gods reactie op goddeloosheid bestaat niet uit het uitdelen van straffen, maar uit het zwijgen. Christus deelt in Gods zwijgen als hij de godverlatenheid aan het kruis meemaakt. En omdat hij dat met ons deelt maakt hij zichzelf tot onze broeder en horen wij bij zijn broederschap. Het is aan het kruis van Christus waar Gods solidariteit openbaar wordt. Christus wordt door God verlaten om bij de godverlaten mensen te zijn. God is met ons (de goddelozen) en is voor ons (de godverlatenen) – dat is verlossing van de boze. De genade van God is niet het vrijmaken van schuld maar het begin van het nieuwe leven.

Het is heel bijzonder dat God deze weg kiest. Dat was volstrekt nieuw, andere goden uit de tijd van Jezus zijn altijd op afstand gebleven. Het is niet zo dat deze goden zich niet in mensengestalten lieten zien, maar dat was nooit om mensen te helpen op hun levensweg. Dat was om met mensen te spelen alsof het speelgoed was. Als God zich laat zien in Jezus is dat heel anders, God staat naast ons in zijn broederschap. De dood van Jezus maakt zijn leven vergankelijk, zijn opstanding verleent zijn leven en zijn verkondiging van het Koninkrijk eeuwigheidswaarde. Daar gaan de evangeliën over, het zijn Jezus’ levensgeschiedenissen met een goddelijke toekomst. Ze vertellen over zijn opstanding en vormen samen zijn boodschap van Gods Koninkrijke kracht.
Het gaat in de evangeliën over de verkondiging van Gods Koninkrijk. Daar zijn wij nu al burgers van. In dat Koninkrijk leven we niet ‘onder’ de heerschappij van Christus als knechten, maar ‘in’ de heerschappij van Christus als broeders en zusters van de eerstgeboren broeder Jezus (Joh.15:14; Rom.8:29). Dat geeft, als wij sterven, een bijzondere binding met Christus die met de stervende door de nacht des doods gaat naar het eeuwige licht. Als je het klassieke beeld gebruikt van de rivier als scheiding tussen leven en dood, dan kun je zeggen dat Christus op de andere oever staat en op ons wacht.

Moltmann twijfelt niet aan de opstanding, al gebruikt hij wel een heel origineel argument als bewijs voor de opstanding. Jezus is als terrorist, een staatsgevaarlijk leider van een groep die als staatsgevaarlijk werd gezien. De leerlingen zijn na de dagen rondom het kruis ook doodsbang. Maar er verandert iets gedurende de veertig dagen na de opstanding. Ze zijn vanuit het betrekkelijk veilige Galilea teruggekeerd naar Jeruzalem, ondanks het gevaar dat ze zelf opgepakt en veroordeeld kunnen worden als terrorist. De overtuiging dat de opstanding van Jezus ook hun eigen opstanding inhoudt geeft hen de moed om midden in Jeruzalem te getuigen.

Ds. Jan Glas

Bijbelrooster 

                  11 – 17 okt.                        18 – 24 okt.
Zondag       Ezra 3: 1-13                         Matteüs 21: 18-22
Maandag     Ezra 4: 1-16                         Matteüs 21: 23-32
Dinsdag       Ezra 4: 17-5:5                      Matteüs 21: 33-46
Woensdag    Ezra 5: 6-17                         Matteüs 22: 1-14
Donderdag   Ezra 6: 1-5                           Matteüs 22: 15-22
Vrijdag        Ezra 6: 6-12                         Matteüs 22: 23-33
Zaterdag     Ezra 6: 13-22                       Psalm 110

                  25 – 31 okt.                       1 – 7 nov.
Zondag       Nehemia 7: 72b-8:12           Psalm 24          
Maandag      Nehemia 8: 13-18                Matteüs 22: 34=46
Dinsdag       Nehemia 9: 1-17                  Matteüs 23: 1-12
Woensdag    Nehemia 9: 18-28                Psalm 67
Donderdag   Nehemia 9: 29-19:1(28)       Matteüs 23: 13-24
Vrijdag        Nehemia 10: 29-40              Matteüs 23: 25-39
Zaterdag     Psalm 43                            Daniël 7: 1-14


Milieu en schepping

Wanneer ik wandel
in de vroege ochtendnevel,
m’n stabij aan de zilveren
grassprietjes kauwt,
een omfloerste gouden zon

verkleurende bladeren streelt,
vogels een loflied kwetteren,
voor bloedrode bessen
en insecten in rottend blad.
Ervaar ik de herfst
in wonderschone kleuren.
Ontmoet ik mijn Schepper,
die mij dit ontvouwt.
Herfst in natuur en leven,
het geheim van God
aan ons gegeven.


Bron: Mediapatoraat RKK/KRO
 
terug
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.