PKN
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
kerknieuws februari 2019 kerknieuws februari 2019

KERKNIEUWS TWEEKARSPELEN

 

TWIJZEL /  KOOTSTERTILLE


 

FEBRUARI  2020       11e jaargang       NUMMER 2


Petruskerk              De Oerdracht

 Twijzel                              Twijzel

 

Bereikbaarheid predikanten:

 

Gereformeerde kerk Twijzel en PKN Kootstertille:

Ds. Jan Glas

Telefonische bereikbaarheid: 0512 – 330880; tussen 9.00 en 9.30 uur bijna altijd aanwezig, of aan het eind van de middag.

Aarzel niet om het antwoordapparaat in te spreken, dan zoekt hij contact met u. Ook per email bereikbaar: .

Donderdag is zijn vaste vrije dag.

 

Predikant hervormde gemeente Twijzel:

Ds. Gert Wijnstok

Telefonische bereikbaarheid: 06 10459883.

Email:

 

Website: http://twijzel.protestantsekerk.net

          (Kootstertille; www.pgkootstertille.nl


Inleveradressen kopij:

Twijzel: S. Boersma, 

W. Jongsma, 


Email kopij:


INLEVEREN KOPIJ T/M:          26 FEBRUARI 2020

MEDITATIE      MEDITATIE   MEDITATIE MEDITATIE

 

Zingen er eigenlijk wel vogels in de winter?

 

Deze vraag stelde collega Gert Wijnstok in het vorige nummer toen hij vertelde over die volkomen verrassende ervaring van een zingende vogel in december.

Het antwoord is dat de schepping vol verrassingen zit en dat juist de schepping je altijd opnieuw zal verbazen omdat er onverwachte dingen gebeuren. En ja, er zingen vogels in december ook al zul je in deze tijd veel minder vogelgezang horen dan in het voorjaar. Deze winter zijn er veel rondhangende trekgasten die niet verder trekken, vreemde vogels en vreemde geluiden op vreemde plaatsen dus. De kans is groot dat hij een roodborst hoorde, die zingen ook in de winter. Meestal zijn dat wintergasten uit koudere streken die hier een territorium hebben of het is er één die hier woont en zijn gebied vast wil houden. De zang van de roodborst of de winterkoning kan volkomen verrassen, juist omdat de andere vogels zo stil zijn.

De schepping zit vol hiermee, ook het gezang van de vogels die nu in mijn tuin wonen. Er zijn er duidelijk een aantal die al heel vroeg begonnen met de voorjaarskriebel, al voor Kerst. In de stadsomgeving waar we vandaan kwamen was dat al zo, dat komt door het lawaai van de stad. In onze streken is het vreemd en dat kan heel goed te maken hebben met de veranderingen in het klimaat.

Toch is daar niet direct iets makkelijks over te zeggen. De éne begint duidelijk vroeger, de ander zo ongeveer op de gewone tijd en de specht – die altijd in januari wel begint – zie ik wel, maar de roffels blijven tot nu toe uit.

Wat de diepere achtergronden zijn weet ik niet. Ik kijk alleen en ik verwonder me keer op keer. Ik luister naar de mensen die hun doemscenario’s over de wereld uitroepen en over hoe de mens dit alles veroorzaakt en ook weer op moet lossen. En dat zijn de momenten waarbij mij de schrik om het hart slaat, want wat weten wij nu echt?

We hebben de wetenschap als heiligverklaard – hoewel – dat is ook niet waar. Het gaat om dat wat mensen denken wat wetenschap is. Wetenschap is beslist niet het voor eeuwig vaststellen van een conclusie na een (vaak beperkt) onderzoek. Wetenschap is iets vinden en daarna vragen stellen, kijken of het klopt, en weer opnieuw vragen stellen, onderzoeken en onderzoeken. En bij iedere conclusie kijken welke vragen er dan weer opdoemen. Wetenschap is een doorlopend vraag en antwoordspel en iedere conclusie werpt op z’n minst twee verschillende antwoorden op.

Nu denkt de mens te weten hoe het zit en hoe we kunnen voorkomen dat de aarde nog meer opwarmt. Maar welk deel is van de mens en welk deel hoort bij de schepping? Degene die het weet mag het zeggen. Ik weet het niet, maar als wij iets gaan ‘oplossen’ is het de vraag of wij eigenlijk niet een nieuw (nog groter) probleem scheppen.

Ik verbaas mij iedere keer weer. Over de krachten van de schepping, over de vogel die onverwacht zingt, over de bloemen die ieder voorjaar weer ontluiken. En dan denk ik, met al ons gezoek en gepeins over de natuur en de schepping is er maar één die de echte antwoorden heeft en daar wil ik mijn vertrouwen wel aan geven. Want wat wij ook bedenken en doen, ons geloof vertelt ons dat de wereld uiteindelijk niet van ons is maar van God. En dat God al vanaf het eerste begin over ons waakt. Dat vind ik veel veiliger dan dat er mensen over ons waken die denken dat ze alles weten en alles mogen omdat ze alleen nog maar een aarde zien en geen schepper. 

Laten we ons maar verwonderen en het vertrouwen daar neerleggen waar het hoort. Lees dan Psalm 8 nog maar eens – onder die duizenden sterren in een immens heelal is het God die naar ons omziet.

 

Ds. Jan Glas 

KERKDIENSTEN       KERKDIENSTEN KERKDIENSTEN

 

Zondag 9 februari

De Oerdracht 9.30 uur: ds. E. Peersman, Kollum

Kindernevendienst: Renske Pafforaad

Collectes: 1. Werelddiaconaat ,  2. kerk

 

Petruskerk 9.30 uur:  ds. G. Wijnstok

1e collecte: diaconie, 2e collecte: kerk

 

Kootstertille: Benedictuskerk: 11.00 uur: mevr. G. Bekius

 

Zondag 16 februari

De Oerdracht 9.30 uur: ds. J. Glas

Kindernevendienst: geen

Collectes: 1. Catechese en educ., 2. kerk

 

Petruskerk 9.30 uur: ds. G. Wijnstok

1e collecte: diaconie/KiA, 2e collecte: kerk

 

Kootstertille: Kerkelijk Centr. Themadienst  11.00 uur: ds. J. Glas


Zondag 23 februari

‘De Oerdracht’ 9.30 uur: jeugd

Kindernevendienst: geen

Collectes: 1. jeugd, 2. kerk

 

Petruskerk 9.30 uur:  ds. M. Oomens

1e collecte: diaconie , 2e collecte: kerk

Koffiedrinken

 

Kootstertille: Kerkelijk Centr.:  11.00 uur:  ds. J. Glas

 

Woensdag 26 februari Aswoensdag

Petruskerk 19.00 uur: ds. G. Wijnstok/ds. J. Glas

SOW

 

Zondag 1 maart 1e zondag 40 dagen-tijd

‘De Oerdracht  9.30 uur: ds. G. Wijnstok

SOW Kindernevendienst: KIDS CLUB

Collectes: 1. diaconieën, 2. kerken


Kootstertille Benedictuskerk  11.00 uur: ds. J. Glas  (zendingsdienst)

 

Vrijdag 6 maart     Wereldgebedsdag (SOW)

De Oerdracht 19.30 uur.

 

Zondag 8 maart 2e zondag 40 dagen-tijd

‘De Oerdracht’ 9.30 uur: pastor S. Wybenga

Kindernevendienst: Brenda Dotinga

Collectes: 1. contactpersonen, 2. kerk

 

Petruskerk 9.30 uur:  ds. M. Oomens

1e collecte: diaconie, 2e collecte: kerk

 

Kootstertille: Kerkelijk Centr.   11.00 uur: ds. Strietman


BIJ DE DIENSTEN                     BIJ DE DIENSTEN

 

Op 16 februari is er weer een themadienst. De voorbereidingsgroep komt binnenkort weer bij elkaar om de dienst voor te bereiden. Het wordt vast weer een mooie dienst, en net zo bijzonder als de vorige over David en Goliath met de vraag – waar staan jouw reuzen die jij moet overwinnen? En wanneer voel jij je groot of juist klein…

Op de laatste zondag van februari (de 23e) waren we gewend aan de aangepaste dienst. Het is inmiddels wel duidelijk dat we deze diensten niet langer kunnen organiseren. Er is geen nieuw koortje gevonden om mee te werken en er is onvoldoende bezetting menskracht om de voorbereiding voor dit soort diensten te verzorgen. Daarnaast – de doelgroep wordt ook steeds ouder en we merken dat de rondtrekkende groep hoorders uit de andere dorpen die altijd kwamen niet meer kunnen komen. We hebben natuurlijk nog wel een kerkdienst in het Kerkelijk Centrum. De lezing komt uit Mattheüs 5 waar het gaat over de instelling tegenover de naaste. Dit staat er in de wet (het gehoorzaamheidsprincipe) met daarnaast de vraag hoe kan het anders (het overtuigingsprincipe). Het gaat er niet om of je wel of niet gehoorzaamt, maar het gaat om de instelling die je handelen zou moeten bepalen.  Er is in deze tijd ook weer een alternatief spoor – en dat is het spoor van Mozes. In deze lezingen gaat het dan natuurlijk ook over de woestijn, want dat is het klassieke thema voorafgaande aan Pasen. Op zondag 1 maart – de 1e zondag in de 40 dagentijd ben ik in Kootstertille. De klassieke lezing voor deze zondag is de verzoeking van Jezus in de woestijn in de versie van Mattheüs. Ieder jaar wisselt het leesrooster van evangelist, en dit jaar is wat genoemd wordt een ‘A-jaar’. In deze cyclus staat het evangelie volgens Mattheüs centraal. In De Oerdracht is collega Wijnstok degene die volgens de vaste afspraken in een even jaar de aftrap in de 40 dagentijd verzorgt. In Kootstertille is het zendingszondag en wordt deze dienst samen met de zendingscommissie voorbereid. Deze dienst moeten we nog samen voorbereiden, maar er is in ieder geval iemand die ons iets kan vertellen over een project van de zendingscommissie. 

Op Aswoensdag is er om 18.00 uur eerst een sobere maaltijd in het Lokaal. En om 19.00 volgt een avondgebed in de Petruskerk, met het ritueel van het askruisje op

 

Ds. Jan Glas

 

UIT DE PETRUSKERK


  1. Twee zondagen achter elkaar ben ik deze maand voorganger in de Petruskerk. Op 9 februari begint het Oecumenisch Leesrooster in het zogenaamd alternatieve spoor met lezingen uit het boek Exodus. Wie elke week in dit spoor wil lezen kan dit tot en met zondag 31 mei doen, wanneer tot slot voor dan Eerste Pinksterdag Exodus 24 wordt gelezen. Op een enkele uitzondering na ben ik van plan dit spoor te volgen. En op deze eerste twee zondagen trekken in resp. Exodus 1 en 2:1-10 vier vrouwen de aandacht, die positie durven in te nemen ten opzichte van de koning van Egypte. Terwijl het angstbewind van de laatste ontmenselijkt, willen deze vier vrouwen juist het leven dienen.

Op 16 februari is de kerkdienst daarbij weer anders dan anders. We beginnen om 9.30 uur met een morgengebed, waarin twee gemeenteleden de lezing uit Exodus actueel maken. En daarna kunnen we hierover tijdens het tweede gedeelte in het Lokaal in kleine groepjes tot eindtijd 11.00 uur doorpraten.

  1. Net als vorig jaar laten we het begin van de Veertigdagentijd niet onopgemerkt voorbij gaan. Op Aswoensdag is er om 18.00 uur eerst een sobere maaltijd in het Lokaal. En om 19.00 volgt een avondgebed in de Petruskerk, met het ritueel van het askruisje op het voorhoofd waaraan de naam van deze Aswoensdag is ontleend. Deze as is, naar de traditie van de kerk, van de takken uit de Palmpasenviering van vorig jaar. Tijdens het tekenen van het askruisje worden deze woorden gezegd: ‘Hoe broos je ook bent, wees op jouw manier bevrijdend en scheppend zoals God jou bedoelt.’ 

  2. Als altijd is de kerkdienst op de Eerste zondag van de Veertigdagentijd een SOW-dienst in De Oerdracht. Op deze 1e maart lezen we het verhaal van het brandende braambos uit Exodus 3:1-18. Een prachtig verhaal, waarbij ik een paar concrete tips meegeef om de Veertigdagentijd niet zomaar voorbij te laten gaan.

  3. Hanneke en ik kijken terug op een mooie verbintenisviering in Bathmen-Okkenbroek. Bijzonder was de verbondenheid die sprak in de aanwezigheid van een grote groep mensen uit Twijzel. Dat hebben we heel erg gewaardeerd! 

Na afloop van de viering bleek dat er eerder die dag in Twijzel een zanggroep was geformeerd om een lied te zingen dat Jelle Jan Dotinga had gemaakt. Op de melodie van ‘Altijd is Kortjakje ziek’ werd mijn reizen als religieus reizen bezongen. Mooi om mijn Pastor(pr)aat uit december over de samenklank van trein en orgel op deze wijze terug te horen!      

 

Vriendelijke groet, Gert Wijnstok

     

Bloemengroet:

 5 jan. F. Weening

12 jan. Gert en Hanneke Wijnstok

Lambert Bel

19 jan. Adriaan Dillema

Gosse Holwerda

26 jan. J. Gietema-Prins

 

UIT “DE OERDRACHT”


Het jaar is nog maar net begonnen en we zijn alweer aan het nadenken over de 40 dagentijd. Wat gaan we wel en niet doen in deze tijd. Daar hebben we over nagedacht vanuit De Oerdracht en de Petruskerk en de Prot.Gemeente Kootstertille. Eerst nog maar eens – de 40 dagentijd is de kerkelijke voorbereiding op Pasen en omvat 40 dagen met uitzondering van de zondagen. De zondagen hebben wel een bijzonder karakter, maar ze zijn er ook om ‘gewoon’ Gods lof te zingen. Stel je voor dat je dat 40-dagenlang niet zou doen, dat is met het oog op wat wij weten over de opstanding ondenkbaar. Wij weten immers hoe het afloopt?

Als eerste belangrijke gebeurtenis is natuurlijk het moment dat de 40 dagentijd begint, op wat we in de traditie de Aswoensdag noemen. De gedachte is om op deze dag een dienst te houden in de Petruskerk (Twijzel) met voorafgaande een sobere maaltijd.

Ook hebben we gesproken over de invulling van de Stille Zaterdag. Tot nu toe hebben we daar al de opstanding van de Heer gevierd met de daarbij behorende liturgie. Uit de gemeenten hebben we gehoord dat deze dienst als ‘vol’ wordt ervaren en het spreekt minder aan dan een aantal jaren geleden. Misschien is er ook wel sprake van een zekere mate van verzadiging als je de diensten van Witte Donderdag en Goede Vrijdag al hebt gehad. We willen dit jaar de dienst anders vieren, met meer aandacht voor het kenmerkende van de Stille Zaterdag: wachten op wat komen gaat, stilte, muziek, een verdiepend lied zingen. En dan breekt op zondagmorgen het paaslicht door het duister van de nacht.

 

Vanuit de ring zijn er allerlei ontwikkelingen, maar de belangrijkste is dat we druk bezig zijn om de mensen vanuit de verschillende kerkelijke taakgroepen en de verschillende dorpen met elkaar in aanraking te brengen. De gedachte is dat als we elkaar onderling kunnen vinden we elkaar ook beter kunnen helpen. Alle dorpen zijn op fietsafstand, dus er is niemand moeilijk bereikbaar. Er is volop actie waarvan ik hoop dat we elkaar steeds meer gaan ontmoeten, kennen en herkennen zodat we op ieder dorp de kerk in het dorp aanwezig kunnen houden. Misschien niet meer overal op zondagmorgen, maar dan wel op al die andere momenten waar er ontmoeting is, of op de plekken waar we echt iets voor onze dorpen kunnen betekenen.

 

Over onze zieken is er weinig nieuws. Annie de Vries wacht nog op een oproep voor verdere behandeling in het UMCG. Koosje de Haan is na een dagbehandeling gewoon thuis. We hopen en bidden om Gods kracht en zegen. Ds. Jan Glas

Verjaardagen:

Eerst nog een verjaardag van afgelopen maand:

28 januari vierde Fokie Kloosterman de Boer, haar verjaardag

En komende maand :

15 februari Ane Bosma 

22 februari Wiebe Jagersma, 

 

Alvast van harte gefeliciteerd en voor uw nieuwe levensjaar

Gods zegen toegewenst.

 

Vanuit de kerkenraad:

Zet u de datum van de gemeente vergadering  in uw agenda?   

18 maart dus gemeentevergadering. 

Eerstvolgende kerkenraadsvergadering dinsdag 3 maart.

Denkt u ook aan de groothuisbezoekavonden op de maandagen 10 en 17 februari?

Saapke Boersma      

 

Nieuws van Kerk in Aktie 

In het kerkblad van januari is een verkeerd banknummer gekomen 

Wilt U zo vriendelijk zijn de vrijwillige bijdrage van 2019 zo spoedig mogelijk over te maken op het

Banknummer NL83RABO0363002243   t.n.v. KIA commissie Twijzel

vr. gr Hieke Overwijk

 

Diaconie            

Opbrengst collectes:

Januari 2020

Kerk          €208,30

Diaconie   €113,90

KIA Twijzel  €39,60

Job Jeugdwerk  €36,10

Opbrengst verjaardag fonds maand december € 132,15

 

Informatie bij de komende collecte(s).

 

23 februari: jeugd

Regelmatig mogen we ervaren wat de clubs en leiding  allemaal doen. Zoals de avond in december, en de diensten die er georganiseerd worden  Daarnaast zijn er de club avonden. Niet nodig lijkt mij om verder te benadrukken dat deze collecte-opbrengst  goed terecht komt. 


16 februari  cathechese en educatie,

Eigentijdse catechesematerialen

Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor jouw leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te ondersteunen ontwikkelt JOP, Jong Protestant,  catechesemateriaal 


ALGEMEEN       ALGEMEEN ALGEMEEN       ALGEMEEN

 

Nieuws uit kerk en theologie!

Er verschijnen soms hele interessante boeken waarvan ik me kan voorstellen dat je die als niet-theoloog niet snel pakt. Een prekenbundel van Augustinus uit de 4e eeuw zul je gauw laten liggen. Maar toch moet je je daar niet op verkijken. Augustinus preekte – net als iedere andere prediker – voor mensen die midden in het leven staan. En al waren de tijden anders, de menselijke aard is jammer genoeg nog steeds niet veranderd. Juist die vroege preken staan vaak verrassend dichtbij ons geloof. Vaak dichterbij dan de preken van de naoorlogse kerkelijke bloeitijd. Want die gingen vaak meer over de geloofsleer dan over het leven met het geloof.

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard.
Augustinus stimuleerde de geloofsgemeenschap nogal eens om royaal te zijn voor de armen. Hij zag vrijgevigheid als ondersteuning voor ons gebed. Door je naasten te helpen mag je hopen op Gods genade en zegen. Ruimhartige vrijgevigheid en naastenliefde vormen zo in zekere zin de basis voor het bidden met je handen.
De verscheidenheid aan thema's in deze bundel vormt een spiegel van Augustinus' pastorale leven. Daarin leren we de bisschop van Hippo Regies kennen als een toegewijd pastor, een diepzinnig theoloog en een zorgvuldige uitlegger van de Bijbel. Als geen ander beijverde Augustinus zich om de geloofsgemeenschap te dienen met woorden ter bemoediging, troost of waardering. Zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg.

 

Aurelius Augustinus - Bidden met je handen/ Uitgeverij Damon, januari 2020

 

Ds. Jan Glas

 

PASSAGE.

Maandag 17 februari: samen kijken wij naar een mooie film.

We maken er een gezellige avond van.

    1.  
    2. VRIJDAG 6 MAART 2020   'STA OP EN GA!                WERELDGEBEDSDAG 2020 ZIMBABWE

Samen bidden, samen vieren, samen delen!

De eerste vrijdag in maart is een wereldwijde dag van gebed.

Mensen over de hele wereld zijn dan verenigd in een keten van gebed.

De viering in Twijzel wordt gehouden vrijdag 6 maart in de Oerdracht  en begint s’avonds om half acht.

 

De orde van dienst wordt elk jaar door een comité van een ander land samengesteld.  Het thema van de viering 2020 is: sta op en ga, en gemaakt door mensen in Zimbabwe 

De huidige Zimbabwaanse grondwet staat vrijheid van godsdienst en vrijheid van organisatie toe. Er bestaat een scheiding tussen kerk en staat. Tachtig procent van de bevolking is Christen. De overige 20 procent hangt de Islam, Jodendom en/of Afrikaanse Traditionele godsdienst aan.

 De opbrengst van de collecte in 2020 gaat naar projecten die werken met de lokale mensen om te zorgen dat het geld en de middelen terecht komen en beheerd worden daar waar de nood het hoogst is. De projecten in Zimbabwe die zijn gekozen ondersteunen met name de ontwikkeling van vrouwen en zorg voor kinderen. 

 

Iedereen is van harte welkom om dit uurtje met ons mee te vieren.

 

Oant sjen, namens het plaatselijke comité, Anny Snyder.

 

Aktie!

We sparen ook dit jaar weer  voor de knuffelactie van de Lidl. De knuffels gaan naar de kinderafdeling van het mcl in Leeuwarden.

Een knuffel doet al heel veel voor deze ernstig zieke kinderen. Zegels, spaarkaarten en de knuffels aqua mini s zijn welkom. Deze actie duurt tot 23 februari. U kunt alles inleveren bij

 

Jannie vd Wal

Bloei! Frouljuspecial in Kollumerzwaag

Op zaterdag 29 februari wordt er in de Grote Kerk in Kollumerzwaag een gezellige ontmoetingsdag georganiseerd voor vrouwen. De Frouljuspecial heeft het thema ‘Bloei!’. Een toepasselijke naam voor de tijd van het seizoen maar tegelijkertijd ook het doel van de dag: bloei!

Programma
De Frouljuspecial is bedoeld om samen met anderen, tijd voor jezelf te nemen. Het veelzijdige programma bestaat uit verdieping, bezinning, plezier, dans en zang en spreekt jong en oud aan (toegang vanaf 16 jaar). Er worden diverse workshops aangeboden: mixed media, dans, pottenbakken en er is een bezinningstocht in de omgeving van Kollumerzwaag.

Meer informatie en opgave
De Frouljuspecial vindt plaats op zaterdag 29 februari van 14.30 – 20.00 uur.  Vol = vol, dus geef je snel op om zeker te zijn van een plek en je eerste keuze van een workshop door te geven! Voor meer informatie en opgave ga je naar www.kerkinkollumerzwaag.nl/bloei


 

Bijbelrooster

9 - 15 febr. 16 - 22 febr.

Zondag Deuteronomium 28: 45-57 Deuteronomium 30: 11-20

Maandag Deuteronomium 28: 58-69 Psalm 18: 1-16

Dinsdag Psalm 31: 1-14 Psalm 18: 17-35

Woensdag Psalm 31: 15-25 Psalm 18: 36-51

Donderdag Deuteronomium 29: 1-14 Exodus 1: 1-14

Vrijdag Deuteronomium 29: 15-28 Exodus 1: 15-22

Zaterdag Deuteronomium 30: 1-10 Exodus 2: 1-10

 

23 - 29 febr.  1 - 7 maart

Zondag Exodus 2: 11-22 Exodus 2: 23-3:10

Maandag Spreuken 5: 1-14 Exodus 3: 11-22

Dinsdag Spreuken 5: 15-23 Exodus 4: 1-17

Woensdag Matteüs 6: 1-18 Exodus 4: 18-31

Donderdag Matteüs 6: 19-34 Exodus 5: 1-18

Vrijdag Matteüs 7: 1-12 Exodus 5: 19- 6: 13 (-25)

Zaterdag Psalm 51 Matteüs 7: 13-23 
terug
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.