PKN
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
Foto's kerkelijke activiteiten Gereformeerde kerk 2015 Foto's kerkelijke activiteiten Gereformeerde kerk 2015Doopdienst Hans Cornelis Veenstra 12 juli 2015

2015-07-12 doopdienst


2015-07-12 doopdienst


2015-07-12


2015-07-12


2015-07-12


Palmpasen 29 maart 2015


voorbereiding

2015-03-29

Palmpasenbroodjes

2015-03-29

Voor in de kerk, na een paar rondjes door de kerk.

2015-03-29 palmpasen


2015-03-29 palmpasen


2015-03-29 palmpasen

Er hangt heel wat lekkers aan de palmpasenstok.

2015-03-29 palmpasen


2015-03-29 palmpasen Liturgysk blomstik foar de  40 - DAGENTYD - 2015,      "HANNEN  -  DIELEN".
 Fanút in iepen hert kinne wy diele.
 Blêd - stiet foar de hân dy't dielt.
 Matzes- dizze wurde dielt foar in elts is der in stikje.
 Kersetakken - ferwachting, de knoppen sitte der al yn, mar se bloeie noch net.
 Tulpen - steane foar gebed, tidens it bidden sette jo it hert iepen ek foar in oar.
 Titelroasbol -  earst allinich de bol, mar fol ferwachting âs hy bloeie sil, it nije libben.
 Klimop -  dit stiet foar hoop, ferwachting en it ferboun wêzen.
 Krûs-  wy binne mei-inoar ûnderweis nei goed freed, en dernei nei it ljocht fan Peaske.
 Meie wy in 'Leafde' meielkoar diele.
2015-02-22bloemstuk 40 dagentijd

Bloemstuk 40 dagentijd 
2015-02-22 bloemstuk 40 dagen tijd

1 Februari 2015: De doop van Gerrit Marinus.De kinderen gaan naar de kindernevendienst.Gerrit Marinus wordt de kerk binnengedragen voor de doop.De doopvraag.Gerrit Marinus wordt gedoopt.Wietske Pafforaad leest een gedicht voor.


 
terug
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.