PKN
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Hervormde  Gemeente Twijzel behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

 
Naam ANBI: Hervormde Gemeente Twijzel
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 824117566    KvK 76365751
Website adres: http://twijzel.protestantsekerk.net
E-mail: doetiepostma@hotmail.com
Adres: Tsjerkebuorren 15
Postcode: 9286EZ
Plaats: Twijzel
Postadres: Tsjerkebuorren 26
Postcode: 9286EZ
Plaats: Twijzel
 
De Hervormde Gemeente Twijzel  is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
  
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op 
www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Twijzel

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal 
college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
 
 
 
Algemene gegevens Gereformeerde Kerk te Twijzel behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

 
Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Twijzel
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 1949809
Website adres: http://twijzel.protestantsekerk.net
E-mail: pknoptwizel@hotmail.com
Adres: Optwizel 64
Postcode: 9286 EE
Plaats: Twijzel
Postadres: nvt
Postcode: nvt
Plaats: nvt
 
De Gereformeerde Kerk PKN Twijzel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op 
www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk Twijzel.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 5  leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal 
college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
 
 
 
Onderstaande tekst is van toepassing op beide bovengenoemde kerkelijke gemeentes.

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op 
www.protestantsekerk.nl/visienota


BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE TWIJZEL
Al een drietal keren ( in 1992, 1999 en 2006 ) hebben we ons als kerkenraad en Hervormde gemeente van Twijzel gebogen over ons beleidsplan, dwz over de vragen wie we zijn en wat ons te doen staat.
 Nu, in 2014,  doen we dat weer nadat er zich sinds 2006 twee belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan. We zijn intussen los komen te staan van Hervormd Kootstertille, dat gefuseerd is met de Gereformeerde kerk aldaar, en zelf zijn wij gefedereerd met de Gereformeerde kerk in ons dorp.
 
, De Petrus’, naar binnen en naar buiten.
 In de buurt van de historische driesprong die het begin vormt van het dorp Twislum/Twijzel, staat op een –naar men zegt- oude heidense offerhoogte de oude kerk, toegewijd aan Petrus oftewel Sint Pieter.
Al vele eeuwen komt in dit godshuis een christelijke gemeenschap samen tot op de dag van heden. Die huidige generatie kerkgangers is trots op dit gebouw; natuurlijk omdat het een aansprekende ruimte is waarin als het ware de aanwezigheid van onze voorouders op te snuiven is. Maar er is meer: onze kerkgemeenschap wil vanuit dit oude huis ook iets betekenen voor mensen-van-nu, met name voor de huidige inwoners van ons dorp.
 
Wij zien ons gemeente-zijn namelijk uitgedrukt in een dubbele beweging: één naar binnen en één naar buiten. Wij keren ons naar binnen, d.w.z. we zoeken elkaar en onze Inspiratiebron op in de rust en intimiteit van het kerkgebouw om vervolgens weer naar buiten te gaan naar dorp en samenleving waar we dienstbaar willen zijn en ‘de boel een beetje bij elkaar willen houden’.
 
Dat brengt met zich mee dat de gemeente rond de Petruskerk zich open en ondogmatisch wil opstellen. Wij vinden dat zo’n instelling past bij het oude, door ‘vele eeuwen wijs geworden’ kerkgebouw. De gemeente en haar kerk proberen voor ieder open te staan, meeleven te tonen op de belangrijke momenten van ieders bestaan en aandacht te hebben voor de grote vragen van onze tijd en onze samenleving.
 Een kleine actieve kern van leden probeert aan dit ideaal handen en voeten te geven en maakt daarbij dankbaar gebruik van de mogelijkheden die een oude dorpskerk daartoe leent.
 Als uitdrukking van onze wil om niet het isolement te zoeken, maar banden met anderen te smeden is onze gemeente enkele jaren geleden gefedereerd met de plaatselijke Gereformeerde kerk. 
 
EREDIENST
 ‘Het hart van de gemeente klopt in de zondagse eredienst. ‘ Deze uitspraak wordt in ieder geval onderschreven door die gemeenteleden die regelmatig aan de diensten deel nemen maar ook velen van hen die dat niet doen, zullen in de kerkdienst iets wezenlijks van het kerk-zijn zien.
 Op zondag komt de gemeente samen en wordt in de dienst gevierd dat God naar mensen omziet en hen doet leven. Daar vieren we de gemeenschap, daar zeggen we waar het op aan komt in kerk en wereld. Daar proberen we oefenplaats te zijn van vrede en verzoening, van aandacht voor wie aan echt leven niet toekomt.
 Per zondag wordt er één eredienst gehouden en verder zijn er vieringen op de vaste hoogtijdagen zoals Kerstnacht en –morgen en tijdens de Paascyclus. Daarnaast zijn er de drie traditionele avonddiensten: Biddag, Dankdag en Oudejaarsavond.  Het bijzondere karakter van deze laatste drie komt tot uiting in de vorm van een vesper.
Verschillende van deze diensten worden samen met de leden van de Gereformeerde kerk gevierd. Daartoe is een uitgebreid draaiboek voorhanden.
De gemeenschap wordt het sterkst gevoeld in het eigen dorp, daar is de betrokkenheid op elkaar en de typische samenleving van Twijzel het grootst. Dit is reden om zo lang mogelijk vast te houden aan vieringen in het eigen dorp. Alleen incidenteel kan hiervan worden afgeweken.
 De orde van dienst in onze gemeente volgt de gang van het kerkelijk jaar waarbij zoveel mogelijk het rooster van ‘De eerste dag’ wordt gevolgd. Ook voorgangers van elders zal gevraagd worden dat te doen.
Liturgische symbolen worden gehanteerd zoals: paaskaars, antependia, bloemschikkingen, inrichting van het kerkgebouw in hoefijzervorm rond tafel en kansel.
De liturgie volgt het dienstboek in de lijn van Intrede A, met kyrië en gloria, dienst van de schrift en dienst der gebeden/tafeldienst. De vaste onderdelen worden in responsievorm uitgesproken. De sacramenten worden gevierd volgens de ‘vierende orde’ d.w.z. met tafelgebed, doopgebed, zonder onderwijzing.
 De viering van de Maaltijd van de Heer vindt zes keer per jaar plaats: in September, November ( SOW )
halverwege de advent, in Februari, op Witte Donderdag ( SOW ) en in Mei / Juni. Meestal zitten we hierbij aan de avondmaalstafel, een enkele keer staan we in een kring.
De Avondmaalsviering is een ‘open’ viering: ieder mag zich genodigd weten aan de tafel van de Heer. De diakenen zijn verantwoordelijk voor de praktijk van het Avondmaal.
De viering van de Doop vindt plaats wanneer er aanvragen zijn. Bij voorkeur wordt de doop bediend op Pasen en op de zondag van Jezus’ doop. De orde van dienst volgt Dienstboek II. De onderwijzing blijft daarbij achterwege; in het z.g. doopgesprek komt e.e.a. ter sprake.
De Openbare belijdenis van het geloof vindt bij voorkeur plaats in de paasnacht. Ook de dienst van bevestiging van ambtsdragers verloopt volgens de orde uit Dienstboek II. Alleen ambtsdragers die voor de eerste keer in een ambt worden bevestigd, ontvangen dat ambt onder handoplegging.
 Aansluiting-zoeken bij de hedendaagse geloofsbeleving en cultuur is van belang voor de betrokkenheid van gemeenteleden. Daarbij zoeken wij een wisselwerking tussen traditie en moderne tijd. De liturgie zal de traditie willen doorgeven zonder onbegrijpelijk te zijn en tegelijk zal ze hedendaags zijn zonder modieus te worden. Dit brengt een zekere spanning met zich mee, die echter vruchtbaar kan werken en een voortgaande bezinning vraagt op vorm en inhoud.
 Het belang van goede muzikale ondersteuning wordt onderstreept. We zijn blij een beroep te mogen doen op verschillende organisten uit de regio. Incidenteel nodigen we ter ondersteuning ‘ende vermaeck’ een ‘losse’ zanggroep uit mn op hoogtijdagen.
 Het beleid is er op gericht de betrokkenheid van allen te stimuleren. Daarbij missen we de kinderen/jongeren zeer maar we willen wegen blijven zoeken om hen te bereiken.
We proberen attent te zijn om ouderen die niet op eigen gelegenheid naar de diensten kunnen komen, op te halen.
Speciale projecten, dicht bij mensen, worden gehouden m.n. in advent en veertigdagentijd waarbij ook kalenders worden gebruikt om de dienst thuis voort te zetten.
Gemeenteleden betrekken we actief bij de eredienst: voorbereidingsrite en schriftlezingen.
Het kerkblad is een belangrijk middel voor liturgische catechese

PASTORAAT
Wanneer we werkelijk geloven dat God bewogen is om het lot van mensen, naar hen omziet, dan vraagt dit ook om menselijk handelen: we kunnen niet geloven zonder zelf ook naar elkaar om te zien.                                               In het pastoraat gaat het erom dat we ons geloof gestalte geven, daarbij zijn de volgende punten van belang:
1 : Aandacht voor elkaar
2 : Ondersteuning, begeleiding, en eventueel verwijzing bij persoonlijke- of gezinsproblemen.
3 : Het elkaar voorthelpen op de weg van het geloof (het met elkaar bespreken van geloofsvragen, twijfel
     etc. 
4 : Het met elkaar bespreken van allerlei maatschappelijk vragen, in het licht van de bijbel.
 Uit bovengenoemde aandachtspunten wordt duidelijk dat er meerdere vormen van pastoraat mogelijk zijn. Er zijn vragen die een individuele aandacht nodig hebben (persoonlijk huisbezoek), terwijl er ook vragen zijn voor groothuisbezoek.
Binnen het pastoraat wordt planmatig gewerkt. Predikant en ouderlingen stemmen het werk af in het zogenaamde Consistorieberaad, dat eens in de zes weken plaats vindt, voorafgaande aan de kerkenraadsvergadering.
Er wordt structuur in het werk aangebracht, de toerusting tot het bezoekwerk vindt hier plaats en het is een plek om elkaar te stimuleren.
Niet vergeten moet worden om ook buiten deze vergaderingen om elkaar steeds goed te informeren.
Pastoraat is niet alleen een taak voor ouderlingen en predikant, maar voor heel de gemeente. Dit betekent dat naast het ouderlingen pastoraat ook het onderlinge pastoraat gestimuleerd moet worden. Hier spelen het kerkblad en onderlinge communicatie een belangrijke rol.
 Het omzien naar elkaar heeft een spontaan karakter. Verantwoordelijkheden van dit stuk gemeentewerk zijn moeilijk aan te geven. Of het wel of niet gebeurt, hangt nauw samen met de aanwezige sociale structuur.
In Twijzel liggen al die verbanden er vanuit een lang verleden. Bovendien is de Hervormde gemeente altijd klein geweest, wat de onderlinge betrokkenheid heeft versterkt.
 
-   Een keer per maand koffiedrinken na de dienst.
-   Mensen samenbrengen in gesprek.
Op de groothuisbezoek avonden kunnen gemeenteleden in kleiner verband elkaar ontmoeten om met elkaar te spreken over allerlei vragen rondom geloven en gemeente zijn.
Er zou geëxperimenteerd kunnen worden met ‘doe-avonden’: gemeenteleden die hun hobby met anderen delen ( bijv. kerstdecoraties maken o.l.v. de dames van de bloemengroep )
 
De jongvolwassenen.
 Met name deze leeftijdscategorie voelt zich weinig aangetrokken tot de diensten omdat zij er geen leeftijdsgenoten ontmoeten. Ook in het verdere gemeenteleven kom je hen niet of nauwelijks tegen. Hoewel men vaak een beroep op de kerk doet i.v.m. het dopen van kinderen. Mogelijkheden zoeken om hen te bereiken blijft een uitdaging.
Tenslotte heeft het pastoraat ook een profetische kant. We leven in een samenleving waar het individualisme steeds sterker wordt. Door toenemende werkdruk, tweeverdieners, leven mensen steeds meer in hun eigen leefwereld. (cfr de jongvolwassenen hierboven.) Voor de kerk, die leeft vanuit de gemeenschap is dit een voortdurend punt van zorg. Zij zal vanuit haar roeping daarin haar stem moeten laten horen. Als individuele plaatselijke gemeente kan zij niet veel. Zij kan wel meedoen aan bovenplaatselijke initiatieven, bijvoorbeeld de actie tegen de vierentwintiguurs economie

Kerkrentmeesters.                                                                         
 Het college van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Twijzel heeft zich tot doel gesteld om de door de gemeente toevertrouwde zaken zo goed als in hun vermogen ligt te beheren en te behartigen.
In financieel opzicht doen zij hun uiterste best er het maximale uit te halen, hoewel dat op dit ogenblik zeer moeilijk is omdat de rente op uitstaand geld ongeveer 1% bedraagt en dat is niet veel. Daarbij zijn de lopende zaken, nl. het onderhoud van twee gebouwen ( Kerk en kosterij ) ook belangrijk.
Het beheer van twee begraafplaatsen ( de Damwedze en rondom de Kerk ) , brengt ook de nodige aandacht met zich mee. Daarnaast  zijn ook de landerijen rondom de boerderij ( de boerderij is niet van de Kerkvoogdij ) ook van belang voor de inkomsten van de kerk. Deze landerijen zijn aaneengesloten en maken het voor deze boer mogelijk om zijn bedrijf uit te voeren.
 
Veel aandacht van het college werd de afgelopen tijd gevraagd voor de ingrijpende restauratie/ verbouwing van het kerkinterieur in voorjaar en zomer van 2014. Door het ontbreken van een riool en een waterleiding konden wij het kerkgebouw nooit aanbieden voor activiteiten buiten de kerkdiensten terwijl het onze bedoeling was en is de kerk een veel ruimere functie te geven binnen de dorpsgemeenschap. Het kerkgebouw is nu voorzien van een keuken en een invalidentoilet, een goed werkende, zeer moderne verwarming , er is een regelbare verlichting aangelegd en de elektriciteit is aangepast zodat er voor verschillende doeleinden gebruik van gemaakt kan worden.
Deze restauratie/renovatie heeft dus een aanzienlijke verbetering van het interieur en het gebruik van het kerkgebouw opgeleverd. De kerk staat nu open voor activiteiten die aanzienlijk breder zijn dan een kerkdienst op zondag. Het gebouw is nu geschikt om te functioneren als dorpskerk voor de hele gemeenschap van Twijzel.
 
We hebben niet alleen te maken met materiële zaken, maar op het menselijke vlak hebben wij een verantwoordelijkheid voor een predikant,een koster,een organist en de grafdelver / onderhoudsman  van de begraafplaatsen. Daarnaast onderhouden we contact met onze Gereformeerde broeders en zusters met wie we een federatie gevormd hebben en met de landelijke PKN.

Diaconaat
 Het evangelie laat zien dat Jezus zelf een diaken was. Hij stond te midden van zijn discipelen als één die dient. In de diaconie laten we zien dat de gemeente leeft, door de liefde voor de Heer en voor elkaar. Diaconie begint waar verteld wordt over de Heer en waarbij de maaltijd van breken en delen wordt gevierd. De diakenen zamelen de gaven in van de gemeente om allen die hulp nodig hebben, hulp te verschaffen. Mensen binnen en buiten de kerk, mensen van dichtbij en veraf.
 
Allen mogen delen in de liefde van Christus. Biddend en werkend komen de diakenen op voor de rechten van armen en verdrukten, voor allen die geen helper hebben. Het diaconale werk is er ook op gericht dat de rijke en de arme elkaar ontmoeten, als de schepselen van de Heer.
Diakenen herinneren ons aan de verbondenheid van mensen aan elkaar en aan de band met de hele schepping. In de rondgang met brood en wijn, bij de verkondiging van dood en opstanding van de Heer komt deze verbondenheid tot uitdrukking.
 
De diaconie van de Petruskerk bestaat uit 2 leden. Zij voeren de volgende activiteiten uit:
 
* Collecteren bij de erediensten
* Activiteiten rond het Avondmaal: bediening en verzorgen van de tafel
* Elke zondag gaat er een bloemengroet naar één of meerdere gemeenteleden. De diaconie 
   betaalt de bloemen en gemeenteleden bezorgen de bloemengroet.
* Rond Pasen organiseren de diakenen in SOW verband een gezellige middag voor ouderen en alleen-gaanden.
* Rond de Kerst krijgen ouderen vanaf 70 jaar en alleen-gaanden een Kerstgeschenk.
* De diakenen vergaderen regelmatig. De administratie wordt bijgehouden en de post doorgesproken. Elk jaar wordt ook de jaarrekening opgemaakt en ter controle gestuurd naar het RCBB.
* Tweemaal per jaar vindt een vergadering in SOW verband plaats, in het voorjaar en in het najaar. Aan de orde komen daar: de Paasmaaltijd, SOW Avondmaal, speciale diensten rond bijv. Pasen en Kerst, goede doelen in de zomerperiode en tijdens bid- en dankstond.
* Op 4 zondagen in het jaar vindt in SOW verband een voedselinzameling plaats in beide kerken. Dit voedsel gaat naar de Gemeentelijke Voedselbank in Surhuisterveen.
 De inkomsten van de diaconie komen zowel uit levend geld als uit landbezit. De diakenen zijn van mening dat het oppotten van gelden geen optie is; ontvangen gelden worden uitgegeven aan velerlei doeleinden in binnen- en buitenland. Wel is enige reserve aanwezig met het oog op acute noodsituaties. Het bezit van land maakt dergelijke reserves mogelijk.
 Aan het eind van het jaar maakt de diaconie een verdeling van de binnengekomen gelden, met behulp van het bijdragen advies van de PKN. Een groot deel van de gelden gaat naar het Werelddiaconaat.
Soms krijgt de diaconie hulpvragen uit de gemeente. In principe vinden de diakenen dat eerst hulp gevraagd moet worden bij de burgerlijke gemeente. De diaconie bestudeert wel elke aanvraag en probeert advies te geven. In bijzondere gevallen kan financiële hulp verleend worden.  De laatste jaren wordt ook structureel geld geschonken aan de Gemeentelijke Voedselbank.

 Jeugd en jongerenwerk
 Het jeugd en jongerenwerk word uitgevoerd samen met de Gereformeerde Kerk in Twijzel
 Jongeren bezoeken de diensten eigenlijk niet. Jongeren hebben blijkbaar heel weinig met de kerk. Misschien moeten we daar nuchter in zijn en ons bij de realiteit neerleggen. We moeten leren accepteren dat het gewoon bij de jeugd hoort om zich van alles los te maken en daar hoort de kerk ook bij. Niet dwingen, niet pushen, niet opdringen, wel er zijn voor wie daar behoefte aan heeft. Het is belangrijk dat de kerk bij de jongeren betrokken blijft, dat is iets anders dan dat jongeren bij de kerk betrokken zijn.
Twee keer per jaar wordt een SOW dienst speciaal door en voor jongeren georganiseerd; de jeugddienst. Daarnaast worden jongeren betrokken bij andere ( SOW ) diensten als start- en slotzondagen.
 Er is geen jeugdpastoraat of –diaconaat. Wel zit er iemand namens de Hervormde Kerkenraad in de jeugdraad. De jeugdraad organiseert het jeugdwerk wat volledig in SOW verband plaatsvindt. Er is geen zondagsschool meer vanwege het ontbreken van kinderen in deze leeftijd. Het clubwerk wordt georganiseerd voor jeugd van 11 tot ongeveer 16 jaar.
Momenteel bestaat een clubavond uit drie onderdelen: gesprek over een bijbels onderwerp ( Rock Steady ), spel en knutselen. Belangrijk is de ontmoeting van jeugd met elkaar.
Hiernaast vindt op een aantal zondagen tienerkerk plaats op de zondagochtend. Gesprekken over Bijbelse- en maatschappelijke onderwerpen staan hier centraal.

Kerk in Aktie commissie.
De zending was vroeger: missie en zending, gezonden zijn om de ‘heidenen’ te bekeren tot het Christendom.
In de loop der tijd veranderde dit helpen in ontwikkelingssamenwerking. Mensen helpen het land verder zelf te ontwikkelen, door projecten ten behoeve van o.a. gezondheidszorg en onderwijs.
Anno nu is de situatie op evangelisch terrein gelijkwaardig geworden, we kunnen van elkaar leren.
 De zendingscommissies van de Gereformeerde en Hervormde Kerk zijn in 2007 samengevoegd  en gaan verder onder de naam KIA commissie Twijzel. De commissie vergadert ongeveer 5 keer per jaar.
 Visie    
-   Hulp bieden door gebed en geld, dichtbij en veraf, via Zending en Evangelisatie
 Doelen
    Gebed  
-   In elke vergadering wordt voorbede gedaan voor mensen in nood over de gehele wereld. De nieuwsbrief van Kerk in Actie wordt besproken.
  Financieel
-   Het classicale project van Hermen en Jojanneke Kroesbergen structureel financieel ondersteunen  met een vast bedrag.
-   Het project Vrouwen en HIV structureel financieel ondersteunen met een vast bedrag.
-   Deelname aan Oikocredit
-   Geven van noodhulp bij rampen en oorlogen
-   Incidentele giften geven aan goede doelen wereldwijd
 Evangelisatie
-   Voor Kerst en Pasen huis aan huis een ansichtkaart verspreiden met daarop een  groet namens  beide gemeenten en de data, plaatsen en tijden van de diensten.
-   Voor Pinksteren de Pinksterkrant huis aan huis verspreiden.
-      Meewerken aan speciale diensten.

Activiteitencommissie van de Petruskerk
 Nadat het College van Rentmeesters had besloten om gelijktijdig met de restauratie van de Petruskerk door de stichting behoud Friese Kerken ook een renovatie te laten uitvoeren werd duidelijk dat er gelden gegenereerd moesten worden om een en ander te kunnen bekostigen.
Bovendien waren we als gemeenschap van mening dat we iets voor het dorp wilden betekenen omdat de Petruskerk de oude dorpskerk uit de 17e eeuw is en de restauratiegelden afkomstig zijn van de gemeenschap omdat het belastinggeld is.
Er werd besloten om een activiteitencommissie op te zetten met indien mogelijk zoveel mogelijk leden uit de verschillende groepen uit de dorpsgemeenschap. Dat is gedeeltelijk gelukt. De commissie bestaat uit 6 leden.
Het is de bedoeling van de commissie om maandelijks een activiteit te organiseren. Soms moeten de deelnemers betalen bv. voor een filmavond of een voordrachtavond met muziek, maar sommige activiteiten zijn kosteloos of er is een collecte bij de volkskerstzang.
Het streven van de groep is om een breed aanbod te verzorgen. Naast de al genoemde activiteiten zijn er tot dusver een 5-gangendiner, een snertkuier en een gedenklichtjeszondag georganiseerd. Voor de komende tijd staan weer een aantal activiteiten op het programma.
De bezoekers worden uitgenodigd via de dorpskrant, streekbladen, het kerkblad ,,Tweekarspelen” en via Social Media. Het aantal bezoekers ligt tot dusver tussen de 30 en de 100 personen.
We hopen doordat er meer bekendheid ontstaat op een klimmend aantal bezoekers.
Slotwoord en overzicht
 
Als je de vorige pagina’s leest, kun je een indruk krijgen van ,, onze dorpskerk, onze herberg of klooster “ zoals we de afgelopen jaren meermaals hebben besproken en geprobeerd hebben dit uit te dragen naar / in ons dorp.
 
Wij willen ons profileren als dorpskerk, ook voor vrienden van de kerk moet er ruimte zijn in ,, onze herberg “ waar we gezamenlijk en ieder voor zich, zijn / ons geloof kunnen beleven en vormen.
In het geheel kunt u ook lezen dat wij open en ondogmatisch naar buiten willen treden en er voor iedereen van het dorp willen / kunnen zijn.
 Deze openheid vind je ook in de keuze van de predikanten die bij afwezigheid van onze eigen voorganger voorgaan, predikanten zoals Anne vd Meiden en of Doopgezinds / Remonstrants zijn welkom op onze preekstoel.
 Onze kerk staat ook open voor onder andere de Keunstkrite in Twijzel, zij organiseren met regelmaat activiteiten die bij ons in de kerk plaatsvinden.
 Verder is er een activiteitencommissie die voor de kerk allerlei activiteiten ontwikkelt die ten goede komen aan de kerk.

Beleidsplan PKN “De Oerdracht” Twijzel

2019 – 2023

 

Missie, visie en doelstelling
Het is de missie van de kerk om in de voetsporen van Jezus te treden. Het is onze taak om aan de mensen of de wereld te laten zien wat het inhoudt om het leven in te richten zoals God het heeft bedoeld en Jezus ons heeft voorgeleefd.
Daarom willen we als kerk in Twijzel leven zoals Jezus heeft geleefd, we willen een levende gemeenschap zijn in navolging van Jezus.
Ons doel is dat iedereen gaat leven zoals God het heeft bedoeld. Het doorgeven van het evangelie in woord en daad zien we als de kerntaak van onze gemeente.
 

 

Profiel van de gemeente
Twijzel heeft een vrij stabiele populatie van ruim 1100 inwoners. Het dorp heeft een christelijke basisschool.
Het ledental van De Oerdracht schommelt al jaren rond de 340 personen, ongeveer 170 doopleden en 170 belijdende leden. Regelmatig worden er kinderen gedoopt, het doen van belijdenis komt niet meer voor.
Het kerkgebouw is in 1953 in gebruik genomen, het interieur is zo´n 15 jaar geleden ingericht met stoelen zodat de kerkzaal aangepast kan worden aan de soort activiteit. Er is een beamer aanwezig.
De gemeente is in het algemeen te omschrijven als behoudend, tegelijk is er een streven naar vernieuwing omdat men beseft dat het aloude herziening behoeft om een veilig baken te kunnen blijven voor toekomstige generaties.
Elke zondag is er een ochtenddienst, afgezien van de zomervakantie is er ook een kindernevendienst. Ongeveer zes keer per jaar is er tienerdienst voor leerlingen van klas 1, 2 en 3 van het voorgezet onderwijs. Het Heilig Avondmaal wordt zesmaal per jaar gevierd. Daarnaast zijn er elk jaar twee jeugddiensten, een dienst vanuit KerkinActie en een school- en gezinsdienst.
Voor jongeren tussen de 12-16 jaar zijn er clubs op basis van de methode Rock Solid, de jeugdraad is het overkoepelende orgaan waarin de leiding vertegenwoordigd is.
De kerkenraad bestaat momenteel uit een voorzitter, een scriba, een ouderling-kerkrentmeester, twee ouderlingen-pastoraat, twee diakenen en de predikant (volgens de kerkorde moeten in een kerkenraad alle ambten vertegenwoordigd zijn, en wel tenminste twee ouderlingen-pastoraat, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen). De kerkenraad kiest jaarlijks een moderamen dat bestaat uit de voorzitter, de scriba en een derde lid.
De ouderlingen-pastoraat geven elk leiding aan een wijkteam met 6 contactpersonen. Deze houden contact met de gemeenteleden en verzorgen het pastoraat. Huisbezoek wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven, in verreweg de meeste gevallen gaat de voorkeur uit naar groothuisbezoek.

 

In Twijzel zijn vier kerkgemeenschappen gehuisvest: de Vrije Gereformeerde kerk, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, de Petruskerk (PKN) en De Oerdracht (PKN). Er is incidenteel samenwerking tussen alle vier kerken, bijv. bij het dorpsfeest.
Met de Petruskerk is in 2010 een federatie gevormd. Een kleine greep uit de gezamenlijke activiteiten: kerstnachtdienst, 2 jeugddiensten, 7 zomerdiensten, start- en slotzondag en paascyclus. Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering.
PKN De Oerdracht in Twijzel en PKN Kootstertille delen een predikant, hebben samen met de Petruskerk een gemeenschappelijk kerkblad (`Tweekarspelen`) en stellen jaarlijks een gezamenlijk toerustingsprogramma op voor het winterseizoen.
Sinds 2018 maakt De Oerdracht deel uit van de ring Buwekleaster met 11 PKN-gemeentes in de regio Zuid-Achtkarspelen en Oost-Tytjerksteradeel. De ringraad komt driemaal per jaar bij elkaar, tot nu toe zijn er vooral veel ervaringen uitgewisseld, daarnaast is de voorbereiding van groothuisbezoek gezamenlijk opgepakt.

 

Algemene visie en doelstellingen

 

Kernwoord voor onze visie is Betrokkenheid. Voor de komende jaren stelt onze gemeente zich ten doel te komen tot een grotere betrokkenheid bij elkaar, bij het geloof in de bijbelse boodschap, bij de erediensten en bij ons dorp/onze dorpsbewoners. We willen die doelen bereiken door de volgende activiteiten.

 

Grotere betrokkenheid bij elkaar, door:

 • omzien naar elkaar bij belangrijke momenten in het leven

 • uitnodigen van (alle) gemeenteleden om een taak in de kerk op zich te nemen

 • koffiedrinken na de diensten (voor alle kerkgangers)

 • de klusgroep (voor mannen)

 • een creatieve club (voor vrouwen)

 • een dertigersgroep

 • de jeugdclubs (12 – 16 jaar)

 • gesprekken/activiteiten van jongeren en ouderen samen te organiseren

 • leden die afhaken naar de reden te vragen (en daarop mogelijk actie te ondernemen)

 

Grotere betrokkenheid bij het geloof in de bijbelse boodschap, door:

 • volgen van een bijbelcursus

 • geloofsgesprekken met leeftijdsgenoten

 • inspiratie op te doen uit de ervaringen van een aansprekende persoon

 • geloofservaringen uit te wisselen in gespreksgroep of eredienst (‘stapstenen’)

 

Grotere betrokkenheid bij de erediensten, door:

 • meer diensten mee te laten voorbereiden door voorbereidingsgroepen uit b.v. jeugd, KiA, vrijdagochtendgroep, kerkenraad, contactpersonen.

 • eenvoudiger woordgebruik te hanteren

 • het Fries meer te gebruiken

 • lectoren in te schakelen

 • die ‘losser’ en ‘beweeglijker’ te maken en daarbij creatief te zijn (pauzes inlassen?)

 

Grotere betrokkenheid bij dorp en dorpsbewoners, door:

 • activiteiten ‘bedenken’ en openstellen voor alle dorpsbewoners (iedereen is welkom!)

 • dorpsgenoten gedenken in voorbede, bij laatste zondag kerkelijk jaar.

 

Visie op samenwerking

Op den duur kan de Oerdracht het niet alleen af, we zullen daarom meer samenwerking moeten zoeken met gemeentes in de omgeving. Zoals hierboven al genoemd is er een intensieve samenwerking met de Petruskerk in Twijzel en de PKN-kerk in Kootstertille, het is de bedoeling dat dat zo blijft.In de komende jaren zullen we vooral meer gaan samenwerken met de PKN-gemeentes in de ring Buwekleaster uit Augustinusga, Drogeham, Eastermar, Harkema, Jistrum, Kootstertille, Rottevalle, Surhuizum, Surhuisterveen en Twijzel.  Daarbij zal het gaan om:

 • uitwisseling van ervaringen, niet alleen in de ringraad maar ook tussen actieve kerkleden als ouderlingen-pastoraat, kerkrentmeesters, jeugdouderlingen, diakenen en preekvoorzieners

 • intensief overleg over beroepingswerk bij predikantsvacatures in de ring, waarbij er gestreefd wordt naar een of meer grotere combinatiegemeentes

 • organiseren van gezamenlijke activiteiten.

 
Gereformeerde Kerk PKN Twijzel  Jaarplan 2020/21
  
Op basis van een enquête en de bespreking daarvan in een gemeentevergadering werd  als kernwoord Betrokkenheid gekozen. Dat kernwoord  blijft actueel.
Voor 2020/21  stelt onze gemeente zich ten doel te komen tot een grotere betrokkenheid bij:      
 
Elkaar, o.a. door het scheppen van meer ontmoetingsmomenten
groothuisbezoeken, vrijdagochtendgroep, gespreksgroep, leerhuis, koffieochtend (bestaand)
 koffiedrinken na de ochtenddiensten
 
Jeugd, met name de jongeren vanaf 16 jaar
kindernevendienst, clubs, tienerdiensten (bestaand)
World Servants, i.s.m. buurgemeenten
 
Erediensten, waarbij de beamer vaker en op meer manieren wordt gebruikt
meewerken aan speciale diensten door KiA en clubs;
 
Dorpsbewoners, met name degenen die hulp nodig hebben, door contacten met voedselbank, schuldhulpverlening, gemeentelijke overheid e.d.
-Kerst, Pasen en Pinksteren huis aan huis een groet/krant/ansichtkaart verspreiden door KiA; organiseren van een Kerk & Schooldienst
musical in tentdienst, georganiseerd door een werkgroep uit zo mogelijk alle kerken in Twijzel
 
Schepping, door samen na te denken over zaken als milieu en duurzame energie
uitstoot CO2 beperken door nieuwe CV-ketels te plaatsen (is inmiddels gebeurd)
de mogelijkheid van zonnepanelen te onderzoeken vanuit CvK
 
Wereld (toegevoegd, stond niet in beleidsplan maar werd wel genoemd door commissies)
voorbede doen, projecten financieel steunen, deelname aan Oikocredit, giften aan goede doelen wereldwijd door KiA (bestaand)
aan schoenendoosactie voor Roemenië meedoen vanuit CvD

Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten  van onze gemeenten is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Erediensten:
We vierden het afgelopen jaar 6 keer het Heilig Avondmaal, waarvan twee keer met de Herv. Gemeente.
Er waren 21 SOW diensten inclusief de paascyclus en de vakantie periode.
Speciale diensten:

 febr. jeugddienst
 eind mei open lucht dienst in het Simke Boskje
juni afscheid en bevestiging van ambtsdragers en afscheid kinderen kindernevendienst.
Laatste zondag van sept. startzondag
nov. Jeugddienst.
25 dec. Kerst waarin alle leeftijds groepen actief aan deelnamen.

Gespreksgroepen
In samenwerking met Kootstertille en  de Herv. Gemeente zijn er de volgende gespreks groepen:
Dinsdag groep
Vrijdagmorgen groep.
 
De diaconie houd  in samenwerking met de herv. Diaconie een actie voor de voedselbank Achtkarspelen. Het is de bedoeling dat gemeenteleden  twee zondagen voor de diensten  houdbare voedsel producten kunnen inleveren achter in de kerk.
 

 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


 
Baten en Lasten Hervormde Kerk Twijzel
  begroting Rekening Rekening
  2020 2019 2018

BATEN
Opbrengsten uit bezittingen  € 58500  € 56680  € 63906
Bijdragen gemeenteleden  € 8100  € 10226  € 10393
Subsidies en overige bijdragen van derden  € 4500  € 0  € 0
Totaal baten  € 71100  € 66906  € 74299

LASTEN
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  € 27000  € 34534  € 30637
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  € 800  € 462  € 721
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  € 3000  € 2247  € 5259
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  € 10000  €  9933  € 2611
Salarissen (koster, organist e.d.)  € 800  € 12991  € 8350
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  € 7600  € 11210   € 15174
Lasten overige eigendommen en inventarissen  € 19700 € 13383  € 19152
Totaal lasten  € 68900  € 84760  € 81904
 
Resultaat (baten - lasten)  €2200 - € 17854 - € 7605 
Baten en Lasten Gereformeerde Kerk Twijzel
  begroting rekening rekening
  2020 2019 2018

BATEN
Opbrengsten uit bezittingen € 10.700 € 10.378  € 10.350
Bijdragen gemeenteleden € 36.000 € 35.921 €  40.208
Subsidies en overige bijdragen van derden €   7.500 €  4.907 €    8.285
Totaal baten € 54.200 € 51.206  € 58.843

LASTEN
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 26.500 € 28.527 € 26.585
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €  5.200 €  5.823 €   6.322
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €  2.750 €  2.742 €   2.762
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 13.000 € 14.682 € 15.563
Salarissen (koster, organist e.d.) €  1.750 €  1.854 €   2.014
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €  2.500 €  2.114 €   2.336
Lasten overige eigendommen en inventarissen €  4.500 €  3.071 €   7.069
Totaal lasten € 56.200 € 58.813 €  62.551
 
Resultaat (baten - lasten) €  2.000- €  7.607-   €  3.708-
 
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.


 
terug
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.