PKN
Hervormde en Gereformeerde kerk Twijzel
 
ANBI diaconie ANBI diaconie
Algemene gegevens Hervormde diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Hervormde Gemeente Twijzel
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer/ KvK: 824117657            KvK 76365751
Website adres: http://twijzel.protestantsekerk.net
E-mail: doetiepostma@hotmail.com
Adres: Tsjerkebuorren 15
Postcode: 9286EZ
Plaats: Twijzel
Postadres: Tsjerkebuorren 15
Postcode: 9286EZ
Plaats: Twijzel
 
De Hervormde gemeente Twijzel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Twijzel
RSIN/Fiscaal nummer: 813612809
Website adres: http://twijzel.protestantsekerk.net
Adres: Optwizel 64
Postcode: 9286 EE
Plaats: Twijzel
Postadres: Optwizel 64
 
De Gereformeerde Kerk te Twijzel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Onderstaande tekst is van toepassing op zowel de Hervormde als de Gereformeerde Kerk.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op De Hervormde Gemeente Twijzel

Samenstelling bestuur Hervormde Gemeente
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 2 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal
college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).


Samenstelling bestuur Gereformeerde Kerk
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad  11     leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt      3   leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).


Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE TWIJZEL

Inleiding
Regelmatig buigen we ons als Hervormde Gemeente van Twijzel over de vraag wie we zijn en wat ons te doen staat. Zo spraken we in 2018-2019 over ‘Petruskerk 2030’, eerst in de kerkenraad en later op de jaarlijkse gemeenteavond. In het najaar van 2020 was de vraag wat onze gemeente als dorpskerk kan betekenen voor jongere generaties in ons dorp onderwerp van gesprek in de kerkenraad. Dit na een jaar waarin het coronavirus, zeker van de Veertigdagentijd tot de zomer, ook voor onze kerkelijke activiteiten grote gevolgen bleek te hebben.
In dit beleidsplan 2020, vastgesteld in de kerkenraad op 2 december 2020, kan de lijn van de eerdere verwoording van het beleid in 1992, 1999, 2006 en 2014 worden voortgezet. Daarin is sinds 2014 gegeven dat we los zijn gekomen van de toenmalige Hervormde Gemeente in Kootstertille, die toen fuseerde met de Gereformeerde Kerk daar. Op onze beurt zijn wij gefedereerd met de Gereformeerde Kerk in ons dorp, die sinds 2017 onder de naam ‘De Oerdracht’ werkt, zoals wij dat doen onder de naam van ons kerkgebouw, de Petruskerk.

‘De Petrus’, naar binnen en naar buiten
In de buurt van de historische driesprong die het begin vormt van het dorp Twislum/Twijzel, staat op een –naar men zegt- oude heidense offerhoogte de oude kerk, toegewijd aan Petrus oftewel Sint Pieter.
Al vele eeuwen komt in dit godshuis een christelijke gemeenschap samen tot op de dag van heden. Die huidige generatie kerkgangers is trots op dit gebouw; natuurlijk omdat het een aansprekende ruimte is waarin als het ware de aanwezigheid van onze voorouders op te snuiven is. Maar er is meer: onze kerkgemeenschap wil vanuit dit oude huis ook iets betekenen voor mensen-van-nu, met name voor de huidige inwoners van ons dorp.
 
Wij zien ons gemeente-zijn namelijk uitgedrukt in een dubbele beweging: één naar binnen en één naar buiten. Wij keren ons naar binnen, d.w.z. we zoeken elkaar en onze Inspiratiebron op in de rust en intimiteit van het kerkgebouw om vervolgens weer naar buiten te gaan naar dorp en samenleving waar we dienstbaar willen zijn en ‘de boel een beetje bij elkaar willen houden’.
 
Dat brengt met zich mee dat de gemeente rond de Petruskerk zich open en ondogmatisch wil opstellen. Wij vinden dat zo’n instelling past bij het oude, door ‘vele eeuwen wijs geworden’ kerkgebouw. De gemeente en haar kerk proberen voor ieder open te staan, meeleven te tonen op de belangrijke momenten van ieders bestaan en aandacht te hebben voor de grote vragen van onze tijd en onze samenleving.
Een kleine actieve kern van leden probeert aan dit ideaal handen en voeten te geven en maakt daarbij dankbaar gebruik van de mogelijkheden die een oude dorpskerk daartoe leent.
Als uitdrukking van onze wil om niet het isolement te zoeken, maar banden met anderen te smeden is onze gemeente in 2014 gefedereerd met de plaatselijke Gereformeerde kerk. Er bestaat, vanuit ieders eigenheid, een goede vorm van samenwerking met en betrokkenheid op elkaar tussen De Oerdracht en de Petruskerk.
 Eredienst
‘Het hart van de gemeente klopt in de zondagse eredienst.’ Deze uitspraak wordt in ieder geval onderschreven door die gemeenteleden die regelmatig aan de diensten deel nemen. Maar ook velen van hen die dat niet doen, zullen in de kerkdienst iets wezenlijks van het kerk-zijn zien.
Op zondag komt de gemeente samen en wordt in de dienst gevierd dat God naar mensen omziet en hen doet leven. Daar vieren we de gemeenschap, daar zeggen we waar het op aan komt in kerk en wereld. Daar proberen we oefenplaats te zijn van vrede en verzoening, van aandacht voor wie aan echt leven niet toekomt.
Per zondag wordt er één eredienst gehouden en verder zijn er vieringen op de vaste hoogtijdagen zoals Kerstnacht en –morgen en tijdens de Paascyclus. Daarnaast is er een vesper/avondgebed op Aswoensdag en Oudejaarsavond.  Verschillende van deze diensten worden samen met de leden van De Oerdracht gevierd. Daartoe is een uitgebreid draaiboek voorhanden.


De gemeenschap wordt het sterkst gevoeld in het eigen dorp, daar is de betrokkenheid op elkaar en de typische samenleving van Twijzel het grootst. De zogenaamde Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk bevestigt ons hierin. Dit is dan ook reden om zo lang mogelijk vast te houden aan vieringen in het eigen dorp. Alleen incidenteel kan hiervan worden afgeweken, zoals tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 toen we, samen met De Oerdracht, steeds online kerkdiensten hielden vanuit de Benedictuskerk in Kootstertille.
 

De orde van dienst in onze gemeente volgt de gang van het kerkelijk jaar waarbij zoveel mogelijk het rooster van ‘De eerste dag’ wordt gevolgd. Ook voorgangers van elders zal gevraagd worden dat te doen.
Liturgische symbolen worden gehanteerd zoals: paaskaars, antependia, bloemschikkingen, inrichting van het kerkgebouw in hoefijzervorm rond tafel en kansel.
De liturgie volgt het dienstboek in de lijn van Intrede A, met kyrië en gloria, dienst van de schrift en dienst der gebeden/tafeldienst. De vaste onderdelen worden in responsievorm uitgesproken. De sacramenten worden gevierd volgens de ‘vierende orde’ d.w.z. met tafelgebed, doopgebed, zonder onderwijzing.


De viering van de Maaltijd van de Heer vindt zes keer per jaar plaats: in September, November (SOW), halverwege de Advent, in Februari, op Witte Donderdag (SOW) en in Mei/ Juni. Meestal zitten we hierbij aan de avondmaalstafel, een enkele keer staan we in een kring.
De Avondmaalsviering is een ‘open’ viering: ieder mag zich genodigd weten aan de tafel van de Heer. De diakenen zijn verantwoordelijk voor de praktijk van het Avondmaal.


De viering van de Doop vindt plaats wanneer er aanvragen zijn. Bij voorkeur wordt de doop bediend op Pasen en op de zondag van Jezus’ doop. De orde van dienst volgt Dienstboek II. De onderwijzing blijft daarbij achterwege; in het z.g. doopgesprek komt e.e.a. ter sprake.
De Openbare belijdenis van het geloof vindt bij voorkeur plaats in de Paasnacht. Ook de dienst van bevestiging van ambtsdragers verloopt volgens de orde uit Dienstboek II. Alleen ambtsdragers die voor de eerste keer in een ambt worden bevestigd, ontvangen dat ambt onder handoplegging.


Aansluiting-zoeken bij de hedendaagse geloofsbeleving en cultuur is van belang voor de betrokkenheid van gemeenteleden. Daarbij zoeken wij een wisselwerking tussen traditie en moderne tijd. De liturgie zal de traditie willen doorgeven zonder onbegrijpelijk te zijn en tegelijk zal ze hedendaags zijn zonder modieus te worden. Dit brengt een zekere spanning met zich mee, die echter vruchtbaar kan werken en een voortgaande bezinning vraagt op vorm en inhoud. Deze bezinning deed de gemeenteavond in 2019 besluiten tot een aantal keer per jaar ‘Zondag Anders’ op de tijd van de zondagmorgendiensten, om daarin verschillende andere vormen te beproeven en hiermee te experimenteren.
 
Het belang van goede muzikale ondersteuning wordt onderstreept. We zijn blij een beroep te mogen doen op verschillende organisten uit de regio. Incidenteel nodigen we ter ondersteuning ‘ende vermaeck’ een ‘losse’ zanggroep uit met name op hoogtijdagen.


Het beleid is erop gericht de betrokkenheid van allen te stimuleren. Daarbij missen we de kinderen/jongeren zeer maar we willen wegen blijven zoeken om hen te bereiken.
We proberen attent te zijn om ouderen die niet op eigen gelegenheid naar de diensten kunnen komen, op te halen.
Speciale projecten, dicht bij mensen, worden gehouden in met name Advent en Veertigdagentijd, waarbij ook kalenders worden gebruikt om de dienst thuis voort te zetten.
Gemeenteleden betrekken we actief bij de eredienst: voorbereidingsrite en schriftlezingen.
Het kerkblad is een belangrijk middel voor liturgische catechese.

Eén keer per maand drinken we na de kerkdienst koffie. En voorafgaand aan de viering op Eerste Kerstdag houden we met elkaar een Kerstontbijt.Pastoraat
Wanneer we werkelijk geloven dat God bewogen is om het lot van mensen, naar hen omziet, dan vraagt dit ook om menselijk handelen: we kunnen niet geloven zonder zelf ook naar elkaar om te zien. In het pastoraat gaat het erom dat we ons geloof gestalte geven, daarbij zijn de volgende punten van belang:
 1. Aandacht voor elkaar
 2. Ondersteuning, begeleiding, en eventueel verwijzing bij persoonlijke- of gezinsproblemen;
 3. Het elkaar voorthelpen op de weg van leven en geloven 4: Het met elkaar bespreken van allerlei maatschappelijke en levensvragen, in het licht van de bijbel.
   
Uit bovengenoemde aandachtspunten wordt duidelijk dat er meerdere vormen van pastoraat mogelijk zijn. Er zijn vragen die een individuele aandacht nodig hebben (persoonlijk huisbezoek), terwijl er ook vragen zijn voor het groothuisbezoek dat we in het voorjaar houden.
Binnen het pastoraat wordt planmatig gewerkt. Predikant en ouderlingen stemmen het werk af in het zogenaamde Consistorieberaad, dat eens in de zes weken plaats vindt, voorafgaande aan de kerkenraadsvergadering. Er wordt structuur in het werk aangebracht, de toerusting tot het bezoekwerk vindt hier plaats en het is een plek om elkaar te stimuleren. Niet vergeten moet worden om ook buiten deze vergaderingen om elkaar steeds goed te informeren.

Pastoraat is niet alleen een taak voor ouderlingen en predikant, maar voor heel de gemeente. Dit betekent dat naast het ouderlingen pastoraat ook het onderlinge pastoraat gestimuleerd moet worden. Hier spelen het kerkblad en onderlinge communicatie een belangrijke rol.
Het omzien naar elkaar heeft een spontaan karakter. Verantwoordelijkheden van dit stuk gemeentewerk zijn moeilijk aan te geven. Of het wel of niet gebeurt, hangt nauw samen met de aanwezige sociale structuur.
In Twijzel liggen al die verbanden er vanuit een lang verleden. Bovendien is de Hervormde Gemeente altijd klein geweest, wat de onderlinge betrokkenheid heeft versterkt.
  

Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Twijzel heeft zich tot doel gesteld om de door de gemeente toevertrouwde zaken zo goed als in hun vermogen ligt te beheren en te behartigen.

Het beheer van twee begraafplaatsen (de Damwedze en rondom de Kerk), brengt ook de nodige aandacht met zich mee. Daarnaast zijn ook de landerijen rondom de boerderij (de boerderij is niet van de Kerkvoogdij) ook van belang voor de inkomsten van de kerk. Deze landerijen zijn aaneengesloten en maken het voor deze boer mogelijk om zijn bedrijf uit te voeren.
 
Op het menselijke vlak draagt het college verantwoordelijkheid voor een predikant, organisten en de grafdelver/onderhoudsman van de begraafplaatsen. Beleid sinds september 2019 is om de kosterstaken als gemeente op vrijwillige basis uit te voeren.

Diaconaat


Het evangelie laat zien dat Jezus zelf een diaken was. Hij stond te midden van zijn discipelen als één die dient. In de diaconie laten we zien dat de gemeente leeft, door de liefde voor de Heer en voor elkaar. Diaconie begint waar verteld wordt over de Heer en waarbij de maaltijd van breken en delen wordt gevierd. De diakenen zamelen de gaven in van de gemeente om allen die hulp nodig hebben, hulp te verschaffen. Mensen binnen en buiten de kerk, mensen van dichtbij en veraf.
 
Allen mogen delen in de liefde van Christus. Biddend en werkend komen de diakenen op voor de rechten van armen en verdrukten, voor allen die geen helper hebben. Het diaconale werk is er ook op gericht dat de rijke en de arme elkaar ontmoeten, als de schepselen van de Heer.
Diakenen herinneren ons aan de verbondenheid van mensen aan elkaar en aan de band met de hele schepping. In de rondgang met brood en wijn, bij de verkondiging van dood en opstanding van de Heer komt deze verbondenheid tot uitdrukking.
 
De diaconie van de Petruskerk bestaat uit 2 leden. Zij voeren de volgende activiteiten uit:
 
* Collecteren bij de erediensten;
* Activiteiten rond het Avondmaal: bediening en verzorgen van de tafel;
* Financieren van de bloemengroet. Elke zondag gaat er een bloemengroet naar één of meerdere gemeenteleden, die door gemeenteleden worden bezorgd.
* Rond Pasen in SOW verband een gezellige middag voor ouderen en alleen-gaanden organiseren;
* Rond Kerst voor ouderen vanaf 70 jaar en alleen-gaanden een Kerstgeschenk verzorgen.

De diakenen vergaderen regelmatig. De administratie wordt bijgehouden en de post doorgesproken. Elk jaar wordt ook de jaarrekening opgemaakt en ter controle gestuurd naar het RCBB.


Tweemaal per jaar vindt een vergadering in SOW verband plaats, in het voorjaar en in het najaar. Aan de orde komen daar: de Paasmaaltijd, SOW Avondmaal, speciale diensten rond bijv. Pasen en Kerst, goede doelen in de zomerperiode en rond bid- en dankstond voor gewas en arbeid.
Op 4 zondagen in het jaar vindt in SOW verband een voedselinzameling plaats in beide kerken. Dit voedsel gaat naar de Gemeentelijke Voedselbank in Surhuisterveen.
 

De inkomsten van de diaconie komen zowel uit levend geld als uit landbezit. De diakenen zijn van mening dat het oppotten van gelden geen optie is; ontvangen gelden worden uitgegeven aan velerlei doeleinden in binnen- en buitenland. Wel is enige reserve aanwezig met het oog op acute noodsituaties. Het bezit van land maakt dergelijke reserves mogelijk.
Aan het eind van het jaar maakt de diaconie een verdeling van de binnengekomen gelden, met behulp van het bijdragen advies van de PKN. Een groot deel van de gelden gaat naar het Werelddiaconaat.
Soms krijgt de diaconie hulpvragen uit de gemeente. In principe vinden de diakenen dat eerst hulp gevraagd moet worden bij de burgerlijke gemeente. De diaconie bestudeert wel elke aanvraag en probeert advies te geven. In bijzondere gevallen kan financiële hulp verleend worden. De laatste jaren wordt ook structureel geld geschonken aan de Gemeentelijke Voedselbank.
Jeugd en jongerenwerk
Het jeugd en jongerenwerk doen we in samenwerking met De Oerdracht.
Onze visie hierop is om jongeren niet te dwingen, niet te pushen, niet op te dringen, wel er zijn voor wie daar behoefte aan heeft. Het is belangrijk dat de kerk bij de jongeren betrokken blijft, dat is iets anders dan dat jongeren bij de kerk betrokken zijn.

Twee keer per jaar wordt een SOW dienst speciaal door en voor jongeren georganiseerd; de jeugddienst. Daarnaast worden jongeren betrokken bij andere (SOW) diensten als start- en slotzondagen.
Er is geen jeugdpastoraat of –diaconaat. Wel zit er iemand namens onze kerkenraad in de jeugdraad. Deze jeugdraad bespreekt en behartigt zondagse en doordeweekse activiteiten voor jeugd en jongeren.  
Kerk in Aktie commissie


Ook de Kerk in Aktie commissie wordt samen met De Oerdracht gevormd.
Deze commissie vergadert ongeveer 5 keer per jaar.
Visie:    
-   Hulp bieden door gebed en geld, dichtbij en veraf, via Zending en Evangelisatie
 Doelen
    Gebed  
-   In elke vergadering wordt voorbede gedaan voor mensen in nood over de gehele wereld. De nieuwsbrief van Kerk in Actie wordt besproken.
  Financieel
-   Geven van noodhulp bij rampen en oorlogen
-   Incidentele giften geven aan goede doelen wereldwijd
 Evangelisatie
-   Voor Kerst en Pasen huis aan huis een ansichtkaart verspreiden met daarop een groet namens beide gemeenten en de data, plaatsen en tijden van de diensten.
-   Voor Pinksteren de Pinksterkrant huis aan huis verspreiden.
-   Meewerken aan speciale diensten

Activiteitencommissie van de Petruskerk

De Petruskerk wil, trouw aan haar geschiedenis, dorpskerk in en voor Twijzel zijn en daartoe binnen en buiten het kerkgebouw activiteiten organiseren. Met het oog hierop bestaat de activiteitencommissie die liefst wordt gevormd door leden uit verschillende groepen uit onze dorpsgemeenschap.

De commissie bestaat uit 7 leden.
Het is de bedoeling van de commissie om maandelijks een activiteit te organiseren. Soms wordt daarvoor van deelnemers een vergoeding gevraagd, andere activiteiten zijn kosteloos of met een collecte.  

Het streven is om een breed aanbod te verzorgen. Zo zijn er tot dusver film- en voordrachtavonden gehouden; een 5-gangendiner, midsimmerkuier en een snertkuier. Ook is de Lichtjeszondag op Damwedze niet meer weg te denken. In de zomerweken wordt de kerk tijdens het Friese Tsjerkepaed elke zaterdagmiddag opengesteld. Verder wordt ook samengewerkt met de Keunstkrite.
De bezoekers worden uitgenodigd via de dorpskrant, streekbladen, het kerkblad ‘Tweekarspelen’ en via Social Media.

Slotwoord
 
De gemeente van de Petruskerk in Twijzel wil op open en op ondogmatische wijze dorpskerk zijn, op zondag en doordeweeks. Dat doet zij door in kerk en lokaal en op andere plekken in het dorp, binnen en buiten, kerkdiensten en activiteiten te organiseren die tot de verbeelding spreken voor mensen van nu: jong – volwassen – op leeftijd; man, vrouw, transgender, homo, hetero, lesbisch, biseksueel. Daarin werkt ze in federatie samen met de andere protestantse gemeente van De Oerdracht en weet ze zich ook aangesproken door en verbonden met de vrijzinnigheid van bijvoorbeeld Doopsgezinden en Remonstranten.       


 

Beleidsplan PKN “De Oerdracht” Twijzel

2019 – 2023

 

Missie, visie en doelstelling
Het is de missie van de kerk om in de voetsporen van Jezus te treden. Het is onze taak om aan de mensen of de wereld te laten zien wat het inhoudt om het leven in te richten zoals God het heeft bedoeld en Jezus ons heeft voorgeleefd.
Daarom willen we als kerk in Twijzel leven zoals Jezus heeft geleefd, we willen een levende gemeenschap zijn in navolging van Jezus.
Ons doel is dat iedereen gaat leven zoals God het heeft bedoeld. Het doorgeven van het evangelie in woord en daad zien we als de kerntaak van onze gemeente.
 

 

Profiel van de gemeente
Twijzel heeft een vrij stabiele populatie van ruim 1100 inwoners. Het dorp heeft een christelijke basisschool.
Het ledental van De Oerdracht schommelt al jaren rond de 340 personen, ongeveer 170 doopleden en 170 belijdende leden. Regelmatig worden er kinderen gedoopt, het doen van belijdenis komt niet meer voor.
Het kerkgebouw is in 1953 in gebruik genomen, het interieur is zo´n 15 jaar geleden ingericht met stoelen zodat de kerkzaal aangepast kan worden aan de soort activiteit. Er is een beamer aanwezig.
De gemeente is in het algemeen te omschrijven als behoudend, tegelijk is er een streven naar vernieuwing omdat men beseft dat het aloude herziening behoeft om een veilig baken te kunnen blijven voor toekomstige generaties.
Elke zondag is er een ochtenddienst, afgezien van de zomervakantie is er ook een kindernevendienst. Ongeveer zes keer per jaar is er tienerdienst voor leerlingen van klas 1, 2 en 3 van het voorgezet onderwijs. Het Heilig Avondmaal wordt zesmaal per jaar gevierd. Daarnaast zijn er elk jaar twee jeugddiensten, een dienst vanuit KerkinActie en een school- en gezinsdienst.
Voor jongeren tussen de 12-16 jaar zijn er clubs op basis van de methode Rock Solid, de jeugdraad is het overkoepelende orgaan waarin de leiding vertegenwoordigd is.
De kerkenraad bestaat momenteel uit een voorzitter, een scriba, een ouderling-kerkrentmeester, twee ouderlingen-pastoraat, twee diakenen en de predikant (volgens de kerkorde moeten in een kerkenraad alle ambten vertegenwoordigd zijn, en wel tenminste twee ouderlingen-pastoraat, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen). De kerkenraad kiest jaarlijks een moderamen dat bestaat uit de voorzitter, de scriba en een derde lid.
De ouderlingen-pastoraat geven elk leiding aan een wijkteam met 6 contactpersonen. Deze houden contact met de gemeenteleden en verzorgen het pastoraat. Huisbezoek wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven, in verreweg de meeste gevallen gaat de voorkeur uit naar groothuisbezoek.

 

In Twijzel zijn vier kerkgemeenschappen gehuisvest: de Vrije Gereformeerde kerk, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, de Petruskerk (PKN) en De Oerdracht (PKN). Er is incidenteel samenwerking tussen alle vier kerken, bijv. bij het dorpsfeest.
Met de Petruskerk is in 2010 een federatie gevormd. Een kleine greep uit de gezamenlijke activiteiten: kerstnachtdienst, 2 jeugddiensten, 7 zomerdiensten, start- en slotzondag en paascyclus. Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering.
PKN De Oerdracht in Twijzel en PKN Kootstertille delen een predikant, hebben samen met de Petruskerk een gemeenschappelijk kerkblad (`Tweekarspelen`) en stellen jaarlijks een gezamenlijk toerustingsprogramma op voor het winterseizoen.
Sinds 2018 maakt De Oerdracht deel uit van de ring Buwekleaster met 11 PKN-gemeentes in de regio Zuid-Achtkarspelen en Oost-Tytjerksteradeel. De ringraad komt driemaal per jaar bij elkaar, tot nu toe zijn er vooral veel ervaringen uitgewisseld, daarnaast is de voorbereiding van groothuisbezoek gezamenlijk opgepakt.

 

Algemene visie en doelstellingen

 

Kernwoord voor onze visie is Betrokkenheid. Voor de komende jaren stelt onze gemeente zich ten doel te komen tot een grotere betrokkenheid bij elkaar, bij het geloof in de bijbelse boodschap, bij de erediensten en bij ons dorp/onze dorpsbewoners. We willen die doelen bereiken door de volgende activiteiten.

 

Grotere betrokkenheid bij elkaar, door:

 • omzien naar elkaar bij belangrijke momenten in het leven

 • uitnodigen van (alle) gemeenteleden om een taak in de kerk op zich te nemen

 • koffiedrinken na de diensten (voor alle kerkgangers)

 • de klusgroep (voor mannen)

 • een creatieve club (voor vrouwen)

 • een dertigersgroep

 • de jeugdclubs (12 – 16 jaar)

 • gesprekken/activiteiten van jongeren en ouderen samen te organiseren

 • leden die afhaken naar de reden te vragen (en daarop mogelijk actie te ondernemen)

 

Grotere betrokkenheid bij het geloof in de bijbelse boodschap, door:

 • volgen van een bijbelcursus

 • geloofsgesprekken met leeftijdsgenoten

 • inspiratie op te doen uit de ervaringen van een aansprekende persoon

 • geloofservaringen uit te wisselen in gespreksgroep of eredienst (‘stapstenen’)

 

Grotere betrokkenheid bij de erediensten, door:

 • meer diensten mee te laten voorbereiden door voorbereidingsgroepen uit b.v. jeugd, KiA, vrijdagochtendgroep, kerkenraad, contactpersonen.

 • eenvoudiger woordgebruik te hanteren

 • het Fries meer te gebruiken

 • lectoren in te schakelen

 • die ‘losser’ en ‘beweeglijker’ te maken en daarbij creatief te zijn (pauzes inlassen?)

 

Grotere betrokkenheid bij dorp en dorpsbewoners, door:

 • activiteiten ‘bedenken’ en openstellen voor alle dorpsbewoners (iedereen is welkom!)

 • dorpsgenoten gedenken in voorbede, bij laatste zondag kerkelijk jaar.

 

Visie op samenwerking

Op den duur kan de Oerdracht het niet alleen af, we zullen daarom meer samenwerking moeten zoeken met gemeentes in de omgeving. Zoals hierboven al genoemd is er een intensieve samenwerking met de Petruskerk in Twijzel en de PKN-kerk in Kootstertille, het is de bedoeling dat dat zo blijft.In de komende jaren zullen we vooral meer gaan samenwerken met de PKN-gemeentes in de ring Buwekleaster uit Augustinusga, Drogeham, Eastermar, Harkema, Jistrum, Kootstertille, Rottevalle, Surhuizum, Surhuisterveen en Twijzel.  Daarbij zal het gaan om:

 • uitwisseling van ervaringen, niet alleen in de ringraad maar ook tussen actieve kerkleden als ouderlingen-pastoraat, kerkrentmeesters, jeugdouderlingen, diakenen en preekvoorzieners

 • intensief overleg over beroepingswerk bij predikantsvacatures in de ring, waarbij er gestreefd wordt naar een of meer grotere combinatiegemeentes

 • organiseren van gezamenlijke activiteiten.

 Gereformeerde Kerk PKN Twijzel  Jaarplan 2020/21
  
Op basis van een enquête en de bespreking daarvan in een gemeentevergadering werd  als kernwoord Betrokkenheid gekozen. Dat kernwoord  blijft actueel.
Voor 2020/21  stelt onze gemeente zich ten doel te komen tot een grotere betrokkenheid bij:      
 
Elkaar, o.a. door het scheppen van meer ontmoetingsmomenten
groothuisbezoeken, vrijdagochtendgroep, gespreksgroep, leerhuis, koffieochtend (bestaand)
 koffiedrinken na de ochtenddiensten
 
Jeugd, met name de jongeren vanaf 16 jaar
kindernevendienst, clubs, tienerdiensten (bestaand)
World Servants, i.s.m. buurgemeenten
 
Erediensten, waarbij de beamer vaker en op meer manieren wordt gebruikt
meewerken aan speciale diensten door KiA en clubs;
 
Dorpsbewoners, met name degenen die hulp nodig hebben, door contacten met voedselbank, schuldhulpverlening, gemeentelijke overheid e.d.
-Kerst, Pasen en Pinksteren huis aan huis een groet/krant/ansichtkaart verspreiden door KiA; organiseren van een Kerk & Schooldienst
musical in tentdienst, georganiseerd door een werkgroep uit zo mogelijk alle kerken in Twijzel
 
Schepping, door samen na te denken over zaken als milieu en duurzame energie
uitstoot CO2 beperken door nieuwe CV-ketels te plaatsen (is inmiddels gebeurd)
de mogelijkheid van zonnepanelen te onderzoeken vanuit CvK
 
Wereld (toegevoegd, stond niet in beleidsplan maar werd wel genoemd door commissies)
voorbede doen, projecten financieel steunen, deelname aan Oikocredit, giften aan goede doelen wereldwijd door KiA (bestaand)
aan schoenendoosactie voor Roemenië meedoen vanuit CvD

Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten  van onze gemeenten is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Erediensten:
We vierden het afgelopen jaar 6 keer het Heilig Avondmaal, waarvan twee keer met de Herv. Gemeente.
Er waren 21 SOW diensten inclusief de paascyclus en de vakantie periode.
Speciale diensten:

 febr. jeugddienst
 eind mei open lucht dienst in het Simke Boskje
juni afscheid en bevestiging van ambtsdragers en afscheid kinderen kindernevendienst.
Laatste zondag van sept. startzondag
nov. Jeugddienst.
25 dec. Kerst waarin alle leeftijds groepen actief aan deelnamen.

Gespreksgroepen
In samenwerking met Kootstertille en  de Herv. Gemeente zijn er de volgende gespreks groepen:
Dinsdag groep
Vrijdagmorgen groep.
 
De diaconie houd  in samenwerking met de herv. Diaconie een actie voor de voedselbank Achtkarspelen. Het is de bedoeling dat gemeenteleden  twee zondagen voor de diensten  houdbare voedsel producten kunnen inleveren achter in de kerk.
 

 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 
Baten en Lasten diaconie Hervormde Gemeente Twijzel
  begroting Begroting rekening
  2021 2020 2019

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen  € 3856  € 1457  € 0
Bijdragen gemeenteleden  € 900  € 1030  €   922
Totaal baten  € 4756  € 2487  € 5355

LASTEN
 
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  € 9000  € 6033  € 9402
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  €   €   € 
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €   €   € 
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  € 300  € 275  € 258
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  €   €   € 
Salarissen (koster, organist e.d.)  €   €   € 
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  € 250  € 209  € 195
Totaal lasten  € 9550  € 6517  € 9855
 
Resultaat (baten - lasten) - € 4794 - € 4030 - € 4500


 
Baten en Lasten diaconie Gereformeerde Kerk Twijzel
  begroting rekening rekening
  2020 2019 2018

BATEN
Opbrengsten uit bezittingen  € geen  € geen  € geen
Bijdragen gemeenteleden  € 6000  € 6302  € 5802
Totaal baten  € 6000  € 6302  € 5802

LASTEN
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  € 5600  € 5534  € 4757
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  €  geen  € geen  € geen
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  € geen   € geen  € geen
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €   250  €   208  €   250
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  € geen  € geen  € geen
Salarissen (koster, organist e.d.)  € geen  € geen  € geen
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €  120  €   105  €  105
Totaal lasten  € 5970  € 5947  € 5736
 
Resultaat (baten - lasten)  €  30  € 355  €  690
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op De Hervormde Gemeente Twijzel en de Gereformeerde Kerk Twijzel.
terug
 
 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.